METHODOLOGICAL ASPECTS OF OPTIMIZING THE SIZE OF FISH ENTERPRISES

Author:

Markova Yevheniia, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

The article highlights basic methodological aspects of optimizing the size of fish companies investigated elements of restructuring the basic sectors of the national industry, creating criteria for optimizing the scale of modern enterprises, ensuring their adaptation to market conditions. In detail the basic structural deformation reproductive proportions as a result of a hasty transition to a market that has become an obstacle to the optimal deployment of production systems, realize their benefits. Determined that the basis for determining the optimal size of the enterprise should be multicriterion system that takes into account the influence of internal factors of production (technology concept), external factors (institutional approach) and strategic factors of growth of the company, as optimal - this is not an abstract concept: it is impossible to speak about optimality in general, without conditions and without well-defined criteria and optimal organizational structures in research noted that it is uncertain and dynamic environment determines the horizontal integration of business basis.

Key words:

fish enterprise, restructuring, transaction costs, optimal size, variable costs, fixed costs

References:

1. Gryshova, I. & Mityay, O. (2015). Ukraine's positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness. Ekonomichnyj chasopys-KhKhI, no. № 5-6, pp. 24–27.

2. Hurwitz, L. Optimality and informational efficiency in resource allocation processes. Mathematical Methods in the Social Sciences. K.J. Arrow, S. Karlin, P. Suppes (eds.). Stanford: Stanford University Press, 1960.

3. Ladon'ko State management of innovative activity in Ukraine. O. Mikhaylovs'ka, N. Filippova, N. Tkalenko. Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach, Research and Publishing Center «Colloquium»: San Francisco, Califonia, USA, 2015, pp. 56–62.

4. Hryshova, I.Yu. (2015). Restrukturyzatsiia pererobnykh pidpryiemstv APK v umovakh hlobalizatsii [Restructuring processing agricultural enterprises in the conditions of globalization]. Proceedings from Prykladna ekonomika – vid teorii do praktyky: materialy Pershoi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Applied Economics – from theory to practice: Materials First Ukrainian Scientific Conference. (15 October, 2015). Ternopil: Ekonomichna dumka, pp. 45–48 (in Ukrainian).

5. Derzhavna tsilova ekonomichna prohrama rozvytku rybnoho hospodarstva Ukrainy na 2012–2016 roky: zatverdzheno Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2011 r. № 1245 [State Target Economic Program development of fisheries for 2012–2016: Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine on November 23, 2011  1245].Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1245-2011-%D0%BF.

6. Dovbysh, O.E. (2010). Zarubezhnyi opyt razvitiia morskoi akvakultury i ee prioritetnye zadachi v Ukraine [Foreign experience of marine aquaculture development and its priority objectives in Ukraine]. Rybne hospodarstvo Ukrainy– Fisheries Ukraine, no. 2, pp. 2–9 (in Russian).

7. Kyselev, V.K. (2005). Ob ozdorovlenyy rybokhoziajstvennoho kompleksa [On the recovery of the fishery complex]. Rybne hospodarstvo Ukrainy– Fisheries Ukraine, no. 5, pp. 29–31 (in Russian).

8. Klastery rybodobuvannia, rybopererobky, akvakultury. Ukrainski klastery [Clusters of fish production, fish processing, aquaculture]. Retrieved from http://ucluster.org/universitet/ klastery-ukraina/2012-study/perspektivni-napryamki-klasterizacii-vodnikh-resursiv/klasteri-ribodobuvannya-ribopererobki-akvakulturi/.

9. Korelskyi, V.F. & Makoedov, A.N. (2004). Regulirovanie konkurentnykh otnoshenii pri promysle vodnykh biologicheskikh resursov [The regulation of competitive relations in the fisheries of marine biological resources]. Voprosy rybolovstva – Problems of Fisheries, vol. 5, no. 3 (19), pp. 385–394 (in Russian).

10. Korchmit, V.A. (2002). Ekonomika otrasli (rybnaia promyshlennost) [Business sector (fishing industry)]. Petropavlovsk-Kamchatskyii: KamchatHTU (in Russian).

11. Krasnorutskyi, O.O. (2010). Otsinka kharakteru realizatsii ekonomichnykh interesiv subiektiv rynku silskohospodarskoi produktsii [Assessment of the nature of the realization of economic interests of agricultural markets]. Visnyk KhNAU. Ser. «Ekonomika APK i pryrodokorystuvannia» – Bulletin of Kharkiv National Agricultural University, no. 3, pp. 62–73 (in Ukrainian).

12. Krasnorutskyi, O.O. (2013). Teoretyko-metodolohichni aspekty otsinky rozvytku konkurentsii ta efektyvnosti zbutu silskohospodarskoi produktsii [Theoretical and methodological aspects of the assessment of competition and efficiency of marketing of agricultural products]. Visnyk TNEU – The HERALD of Ternopil National Economic University, no. 2 (53), pp. 90–99 (in Ukrainian).

13. Ladonko, L.S. & Klymenko, O.M. (2015). Pidkhody do strukturyzatsii stratehichnoho potentsialu promyslovosti [Approaches to structuring the strategic potential of industry]. Proceedings from Ekonomika staloho rozvytku: teoretychni pidkhody ta praktychni rekomendatsii: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Economics of Sustainable Development: theoretical approaches and practical recommendations: Proceedings of the International Scientific Conference. (13–16 September, 2015, Kosice, Slovakia). Kyiv: Tsentr navchal'noi literatury, pp. 83–84 (in Ukrainian).

14. Skupskyi, R.M. (2015). Marykultura Chornoho moria – kontseptualni zasady stvorennia rybohospodarskoho klasteru [Mariculture of the black sea - the conceptual premises of the organization of the fisheries cluster]. Ekonomichnyi forum – Economic forum, no. 1, pp. 86–101 (in Ukrainian).

15. Yazliuk, B.O. (2014). Metodyka otsinky rivnia zghladzhuvannia ekonomiko-instytutsionalnoi i sotsialno-ekonomichnoi asymetrii rozvytku vnutrirehionalnykh terytorii [The method of assessment of the level of smoothing of economic-institutional and socio-economic asymmetry of intraregional territories development]. Zb. nauk. prats Cherkas. derzh. tekhnol. un-t. – Proceedings of Scientific Works of Cherkasy state technological university. Series: Economics, Issue 37, part II, pp. 57–63 (in Ukrainian).

Download