THE DIVERSIFICATION COMPONENT OF GREEN RURAL TOURISM DEVELOPMENT

Author:

Lukomskа Oksana, Rivne State University of Humanitarian (31 Plastova Str., 33000 Rivne, Ukraine)

Language: english

Annotation:

The article analyzes the value and feasibility of diversification of agricultural enterprises activity in Ukraine. The main attention is drawn to the fact that innovation development of agricultural territories and increase their competitiveness on modern technical basis is possible through diversification strategic planning of agribusinesses activity toward the development of green rural tourism. The analysis of entrepreneurship in the green rural tourism sphere in Ukraine is conducted. The article defines the dynamics and trends of agrihomes development in Ukraine during 2012-2014. The economic performance indicators of agritourism enterprise are analyzed. The research identified the problems associated with negative changes in the field of rural tourism, and prospects for further functioning of agrihomes in Ukraine.

Key words:

green rural tourism, diversification, agribusiness, innovation, agricultural enterprises, agrihome

References:

1. Hryshova, I.Yu. (2015). Konseptualni zasady rozvytku silskoho zelenoho turyzmu [Conceptual foundations of rural tourism]. Proceedings from MIIM'15: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Suchasni osoblyvosti formuvannia i upravlinnia innovatsiynym potensialom regionalnoho rozvytku turyzmu ta rekreatsii iz zaluchenniam molodizhnoho resursu» – The International Scientific and Practical Conference «Modern features of formation and management innovation potential of regional tourism and recreation involving youth resource» (October 15–17, 2015). Ternopil: FOP Palianytsia V.A., pp.18–20 (in Ukrainian).

2. Demianenko, M.Ya. & Hryshova, I.Yu. (2015). Stalyi rozvytok agrarnoi ekonomiky v konteksti rozvytku silskogo zelenogo turyzmu [Sustainable development of agricultural economy in the context of rural green tourism].Teorytychni ta prykladni aspekty staloho rozvytku: funktsionalnyi, halusevyi i rehionalnyi vektory – Theoretical and applied aspects of sustainable development: functional, sectoral and regional vectors (ed. Shkarlet S.M.). Kyiv: Kondor, pp. 48–54 (in Ukrainian).

3. Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia v Ukraini v 2012, 2013 ta 2014 rokhah [Collective accommodation facilities in Ukraine in 2012, 2013 and 2014]. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua.

4. Borshchevskyi, V.V. & Vasyltsiv, T.H. (eds.) (2014). Stratehichni priorytety ta mekhanizmy innovatsiynoho pozhytku silskykh terrytoriy zahidnoho rehionu Ukrainy [Strategic priorities and mechanisms of innovative development of rural areas in Western Ukraine]. Lviv: Avers (in Ukrainian).

5. Kriukova, I.O. (2015). Stratehichni imperatyvy rozvytku zelenoho turyzmu v Pivdennomu rehioni Ukrainy [Strategic imperatives development of green tourism in the South Ukraine]. Ekonomichnyi forum – Economic forum, no. 1, pp. 69–75 (in Ukrainian).

6. Paniuk, T.P. (2015). Znachennia sotsialnoi vidpovidalnosti biznessu v upravlinni personalom pererobnykh pidpryemstv [The value of social responsibility in personnel management processing plants]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of the economy and management, no. 3 (3), pp. 120–125(in Ukrainian).

7. Lupenko, Yu.O. & Mesel-Veseliak,V.Ya. (eds.) (2012). Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [The strategic directions of development of agriculture of Ukraine till 2020]. Kyiv: NNTS «IAE» (in Ukrainian).

8. Borshchevskyi, V.V., Kulish I., Shevchuk Ya. et al. (2012). Konseptualni zasady innovatsiinoho rozvytku silskykh terytorii u postkryzovyi period: na prykladi Karpatskoho regionu. Naukova dopovid [Conceptual bases of innovative rural development in the post-crisis period: the case of the Carpathian region. Scientific report]. Lviv: IRD NAN of Ukraine (in Ukrainian).

9. Tkachuk, V.I. (2012). Dyversyficatsia diyalnosti ahrarnykh pidpryemstv: teoriya, metodolohiya, praktyka [Diversification of agricultural enterprises: the theory, methodology, practice] Extended abstract of Doctor’s thesis. Lviv (in Ukrainian).

10. Study on Employment in Rural Areas. Retrieved from http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/ruralemployment/sera_report.

Download