RETROSPECTIVE OF THEORETICAL APPROACHES TO THE DISTRIBUTION OF PRODUCTIVE FORCES AND ITS INFLUENCE ON THE MODERN PROCESSES OF MODERNIZATION IN UKRAINE

Author:

Popelo Olha, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

The history of formation and development of key concepts and theoretical approaches to the development and distribution of productive forces have been systematized. The substantial research representatives of the theory of location of production, the theory of industrial shtandorta, the theory of central place theory "poles of growth" and "development centers", the theory of regional specialization and intra-regional trade, the gravity model of spatial interaction theory of market potential and spatial interaction, the theory of economic clusters and theory of productive forces in the system overall theory have been considered and analyzed. The influence of theoretical approaches to current processes of modernization of the productive forces of Ukraine's regions has been grounded.

Key words:

distribution of productive forces, regional economics, the theory, the concept, specialization

References:

  1. Butko, M.P. & Popelo, O.V. (2014). Intelektualnyi kapital yak chynnyk modernizatsii rehionalnoho ekonomichnoho prostoru [Intellectual capital as a factor in the modernization of the regional economic space]. Nizhyn: Aspekt-Polihraf (in Ukrainian).

  2. Zlupko, S.M. (2005). Istoriia ekonomichnoi teorii [History of Economic Theory]. Kyiv: Znannia (in Ukrainian).

  3. Kyzym, M.O. (2011). Promyslova polityka ta klasteryzatsiia ekonomiky Urayiny [Industrial policy and clustering of Economy of Ukraine]. KharkivINZHEK (in Ukrainian).

  4. Popelo, O.V. (2015). Intelektualnyi resurs yak platforma ekonomiky znan v natsionalnomu i rehionalnomu vymirakh [Intellectual resources as a platform of knowledge economy at the national and regional dimensions].Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Donetsk National University, no. 1, pp. 286–291 (in Ukrainian).

  5. Popelo, O.V. (2014). Pidpryiemnytski klastery yak innovatsiina dominanta modernizatsii ekonomiky rehionu [Entrepreneurial innovation clusters as dominant economic modernization in the region]. Rehionalna ekonomika – Regional economy, no. 2, pp. 95–105 (in Ukrainian).

  6. Popelo, O.V. (2015). Prykladni doslidzhennia ta yikh vplyv na zadiiannia innovatsiinoi dominanty modernizatsii produktyvnykh syl rehionu [Applied research and their impact on innovative engagement dominant modernization of the productive forces of the region]. Ekonomika ta derzhava – State Economy, no. 7, pp. 49–53 (in Ukrainian).

  7. Semenov, V.F. (2008). Rehionalna ekonomika [State Economy]. Kyiv: MP “Lesia” (in Ukrainian).

  8. Stadnytskyi, Yu.I. & Zahorodniy, A.H. (2008). Rozmishchennya produktyvnykh syl (teoretychni osnovy) [Productive Forces (theoretical basis)]. Kyiv: Znannia (in Ukrainian).

Download