ЭФФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА КАК ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

УДК:657

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-180-190

Автор:

Акименко Елена Юрьевна, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14035, Украина)

Жолобецкая Марина Борисовна, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14035, Украина)

Язык статьи: украинский

Аннотация:

В статье рассмотрены правовые основы подготовки, разработки и выполнения инвестиционных программ предприятий теплоснабжения. Определена сущность и составляющие части инвестиционных программ предприятий теплоснабжения. Доказана связь эффективности реализации инвестиционных проектов с управлением, контролем, организацией учета инвестиций сфере теплоснабжения. Сформированы предложения по совершенствованию процесса организации контроля по текущему счету со специальным режимом использования и предложена последовательность процесса организации учета по инвестиционным программам. Доказано, что сочетание стимулирующего регулирования и рациональной организации учета будет способствовать привлечению инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей и стимулирования эффективности расходов предприятий теплоснабжения.

Ключевые слова:

организация учета; бухгалтерский учет; контроль; инвестиционные программы; источники финансирования; сфера теплоснабжения

Список использованных источников:

1.  Акименко О. Ю., Жолобецька М. Б., Петровська А. С. Проблеми облікового забезпечення складання  регуляторної  та  фінансової  звітності  суб’єктами  теплопостачання.  Вісник  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 7(60). С. 133–136. 

2.  Гавриленко В. В., Звенячкіна В. Ю. Цільове фінансування та його відображення в обліку власного капіталу. Економічний простір. 2008. Вип. 12/1. С. 65–74.

3.  Директива  2012/27/ЄС  Європейського Парламенту  і Ради  від 25  жовтня 2012  р. «Про енергоефективність».  URL:  http://saee.gov.ua/uk/activity/mizhnarodne-spivrobitnytstvo/spivrobitnytstvo-z-es (дата звернення: 04.02.2018).

4.  Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у  сфері  комунальних  послуг  за  2016  рік.  URL:  http://www.nerc.gov.ua  (дата  звернення: 09.02.2018).

5.  Кудряшов В. П. Фінанси: навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ-плюс, 2006. 356 с.

6.  Максімова В. Ф. Теоретичні та методологічні засади формування цілісної системи внутрішнього контролю в  управлінні промисловим підприємством: дис. д-ра  екон. наук: 08.06.04. Одеса, 2006. 581 с.

7.  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: офіційний сайт. URL: http://old.minregion.gov.ua (дата звернення: 26.03.2018).

8.  Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання»: Постанова Національної комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  від 10.10.2017 № 1223. URL: http://zakon5.rada.gov.ua (дата звернення: 25.12.2018).

9.  Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 31.08.2017 № 1059. URL: http://zakon5.rada.gov.ua (дата звернення: 05.02.2018).

10. Про  інвестиційну  діяльність:  Закон  України  від 18.09.1991 № 1560-XII.  URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 03.02.2018). 

11. Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року: Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  25.11.2015  №  1228-р.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1228-2015-%D1%80 (дата звернення: 28.02.2018).

12. Про порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання  для  проведення  розрахунків  за  інвестиційними  програмами,  використання  зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затверджений: Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  09.10.2013  №  750.  URL:  http://zakon.rada.gov.ua  (дата звернення: 30.01.2018).

13. Про  порядок  розроблення,  погодження  та  затвердження  інвестиційних  програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та  житлово-комунального господарства  України від 14.12. 2012 № 630. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 18.01.2018).

4. Про  схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання: Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від 18.08.2017 № 569-р.  URL:  http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 25.12.2017).

15. Про  теплопостачання:  Закон  України  від  02.06.2005  № 2633-IV.  URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 03.02.2018).

16. Проект  USAID  «Муніципальна  енергетична  реформа  в  Україні»  Розробка  концепції впровадження  конкуренції  в  централізованому  теплопостачанні  України.  URL: http://www.merp.org.ua (дата звернення: 03.02.2018).

17. Тормосов Р. Ю. Комплексний аналіз джерел фінансування муніципальних енергетичних інвестиційних проектів у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Ефективна економіка. 2010. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=397 (дата звернення: 13.01.2018). 

18. The  investment  component  in  the  tariff  for  heat  energy.  Analysis  of  the  programs  of  heat supply  enterprises.  URL:  http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/investitsijna-skladova-v-tarifi-na-teplovu-energiyu-analiz-program-teplopostachalnih-pidpriyemstv-2 (Last accessed: 22.02.2018).

 

Скачать