ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДЕФИНИЦИИ «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ»

Автор:

Дубина Максим Викторович, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14035, Украина)

Язык статьи: украинский

Аннотация:

Проведено изучение сущности дефиниции «финансовый мониторинг» через изучение имеющихся в научном пространстве ее трактовок и анализа содержания таких категорий, как «контроль», «мониторинг», «финансовый контроль». Исследованы различия между контролем и мониторингом как функциями управления. Также осуществлена идентификация и систематизация основных подходов к исследованию дефиниции «финансовый мониторинг», к числу которых отнесены процессный, управленческий и структурный подходы.

Ключевые слова:

финансовый мониторинг, финансовый контроль, мониторинг, контроль, процессный подход, управление, функция

Список использованных источников:

 1. Балануца О. О. Особливості формування системи фінансового моніторингу в Україні / О. О. Балануца // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 38–40.

 2. Білько Т. О. Правові проблеми визначення поняття «фінансовий моніторинг» / Т. О. Білько // Фінансове право. – 2011. – № 2 (16). – С. 4–7.

 3. Борець М. В. Поняття і категорії у дослідженні питань з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / М. В. Борець // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2013. – Вип. 1 (17). – С. 105–109.

 4. Галіцин В. К. Моделі та технології систем моніторингу в економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / В. К. Галіцин. – К. : КНЕУ, 2001. – 30 с.

 5. Гулько Л. Г. Організаційно-економічний механізм фінансового моніторингу в суб’єктів первинного фінансового моніторингу / Л. Г. Гулько, О. В. Ільєва // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 863–866.

 6. Дмитренко Е. Роль фінансового моніторингу у мінімізації латентності злочинів, передбачених статтями 209 та 209-1 Кримінального кодексу України / Е. Дмитренко // Науковий часопис Національної академії прокуратору України. – 2014. – № 1. – С. 43–49.

 7. Задоя А. О. Фінансовий моніторинг: перспективи впровадження та проблеми реалізації / А. О. Задоя, І. П. Ткаченко // Економічний вісник НГУ. – 2005. – № 2. – С. 59–65.

 8. Патюта І. М. Державний фінансовий моніторинг у контексті регулювання банківського сеткору / І. М. Патюта // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 4. – С. 48–51.

 9. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Електоронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

 10. Світлична В. Ю. Врахування факторів ризику в процесі здійснення фінансового моніторингу / В. Ю. Світлична, Т. І. Світлична // Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 111. – С. 152–159.

 11. Сухінін Д. В. Відмінності між моніторингом, оцінюванням і контролем у системі органів місцевого самоврядування / Д. В. Сухінін // Теорія та практика державного управління. – 2013. – Вип. 3 (42). – С. 301–308.

 12. Фінансова енциклопедія / О. П. Орлюк, Л. К. Воронова, І. Б. Заверуха [та ін.] ; за заг. ред. О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.

Скачать