МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Автор:

Дерей Жанна Владимировна, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14035, Украина)

Маргасова Виктория Геннадьевна, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14035, Украина)

Язык статьи: украинский

Аннотация:

Дана характеристика роли человеческого потенциала в региональном экономическом росте. Выделены соци­альные угрозы экономического роста регионов. Предложено управленческую модель капитализации человеческого потенциала, которая построена на базе институционального подхода с учетом целевой функции. Определена роль капитализации человеческого потенциала в повышении качества жизни населения и инновационном развитии региональных экономических систем. Установлено, что эффективное управление использованием человеческого потенциала приводит к повышению качества жизни населения, получения конкурентных преимуществ, повышения инвестиционной привлекательности, развития инновационного сектора экономики, развитию гражданского общества. Приведены цели и функции участников управления процессом капитализации человеческого потенциала региона.

Ключевые слова:

модель, управление, капитализация, человеческий потенциал, регион

Список использованных источников:

 1. Антонюк В. П. Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку : [монографія] / В. П. Антонюк, О. І. Амоша, Л. Г. Мельцер ; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2011. – 308 с.

 2. Бутко М. П. Людський капітал в контексті глобальних викликів / М. П. Бутко, Ж. В. Дерій // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 7(17). – С. 127–132.

 3. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : монографія / О. А. Грішнова. – К. : Знання, КОО, 2001. – 254 с.

 4. Данилишин Б. Соціальна безпека – підґрунтя сталого розвитку / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник НАН України. – 2010. – № 1. – С. 20–28.

 5. Дерій Ж. В. Вплив капіталізації людського потенціалу на інноваційний розвиток регіональних економічних систем / Ж.В. Дерій // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – № 1(72). – С. 94–101.

 6. Заяць Т. А. Стратегічні напрями забезпечення соціального розвитку регіонів України / Т. А. Заяць // Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – К. : КНЕУ, 2011. – Ч. 1. – С. 115–122.

 7. Куценко В. І. Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект : монографія / В. І. Куценко, Я. В. Остафійчук ; за ред. С. І. Дорогунцова. – К. : Оріяни, 2005. – 400 с.

 8. Лібанова Е. М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 1 (15). – С. 24–38.

 9. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків : колективна науково-аналітична монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН, Держкомстат України, 2010. – 494 с.

 10. Михальченко Г. Г. Диференціація регіонального людського розвитку та напрями її подолання / Г. Г. Михальченко // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері. Т. 2. Економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій : колективна монографія / під заг. ред. Т. О. Журавльової. – Павлоград : АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – 370 с.

 11. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія / А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін. – К. : КНЕУ, 2010. – 348 с.

Скачать