ГАРМОНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ В ТОРГОВЛЕ К ACQUIS ЕС: АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА СТЕЙКХОЛДЕРОВ В УКРАИНЕ

Автор:

Зосименко Татьяна Ивановна, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14035, Украина)

Язык статьи: украинский

Аннотация:

Недостаточный уровень изученности вопросов, посвященных исследованию возможных последствий процесса приближения и адаптации технических требований в торговле к acquis ЕС для украинских стейкхолдеров, обуславливает актуальность проведения тщательного исследования на предмет выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз реформирования инфраструктуры качества для ключевых групп заинтересованных сторон. Рассмотрены ключевые принципы Нового подхода ЕС и обоснована необходимость их внедрения в отечественную инфраструктуру качества. Проведен SWOT-анализ процесса гармонизации технических требований в торговле к aquis ЕС с позиций предпринимательского сектора, потребителей и государственного сектора в Украине. Доказано, что возможности использования обновленной инфраструктуры технического регулирования существенно пре­обладают над угрозами для всех заинтересованных сторон, однако их превращение в реальный социально-экономический эффект требует проведения обдуманной государственной политики, способной рационально ис­пользовать имеющиеся сильные стороны и максимально нивелировать негативное влияние, обусловленное наличием слабых сторон украинских стейкхолдеров.

Ключевые слова:

углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, технические требования в торговле, торговые барьеры, стандартизация, метрология, аккредитация, калибровка, инспекции, тестирование, сертификация, инфраструктура качества, SWOT-анализ, стейкхолдеры

Список использованных источников:

 1. Віткін Л. Аналіз досвіду застосування угоди про технічні бар’єри / Л. Віткін // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – № 3. – С. 9–17.

 2. Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного регулювання [Електронний ресурс] / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2014. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files//Projects/2013/EU_Ukraine/Economic_red.pdf.

 3. Захист прав споживачів в Європейському Союзі та Україні : аналітичний звіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.consumerinfo.org.ua/upload/iblock/377/ConsumerProtectionReport-ua.pdf.

 4. Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки: наукова доповідь / за ред. академіка НАН України В. М. Гейця, чл.-кор. НАН України Л. В. Шинкарук ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2014. – 92 с.

 5. Іоакеімідіс С. Усунення технічних бар’єрів у торгівлі в рамках поглибленої та всеохоплюючої зони вільної [Електронний ресурс] / С. Іоакеімідіс // Круглий стіл: «Україна – СОТ – ЄС: торгівля та стандарти». – Режим доступу : http://www.adm-pl.gov.ua/sites/default/files/upload/files/3.tehnichne_regulyuvannya_v_konteksti_zvt.pdf.

 6. Комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України у сфері нетарифних бар’єрів в торгівлі між Україною та ЄС: технічні бар’єри та санітарія і фітосанітарія. – К. : Державний департамент з питань адаптації законодавства, 2011. – 256 с.

 7. Коусгров К. Перспективи укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС: попередній аналіз [Електронний ресурс] / К. Коусгров, М. Хейліер // СTA, Economic & Export Analysts LTD, 2008. – Режим доступу : http://www.ctaeconomic.com/Scoping%20Report(final%20UKR).pdf.

 8. Луценко Д. Наслідки імплементації Угоди про асоціацію з ЄС для української системи регулювання нехарчової продукції [Електронний ресурс] / Д. Луценко. – Режим доступу : http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/08670a2bb5ce367b35e29e8ee8f27405.pdf.

 9. Нові можливості бізнес-асоціацій у глобалізованому світі / Д. В. Ляпін, К. М. Ляпіна, В. М. Мовчан, І. А. Підлуська та ін. ; за заг. ред. Д. В. Ляпіна. – К. : Ін-т власності і свободи; LAT&K, 2010. – 108 с.

 10. Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т. О. Осташко, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук Л. В. Шинкарук ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 102 с.

 11. Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 844-2015-р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/844-2015-%D1%80.

 12. Про технічні регламенти та оцінку відповідності [Електронний ресурс] : Закон України від 15.01.2015 р. № 124-19– Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/124-19.

 13. Сенаторов М. В. Комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству Європейського права у сфері промислових стандартів та оцінки відповідності / М. В. Сенаторов, О. В. Сенаторова. – К. : Державний департамент з питань адаптації законодавства, 2009. – 214 с.

 14. Торговельна політика України: погляд бізнесу. Спеціальний звіт [Електронний ресурс] / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2014. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files//publications/Special_research/2015_BTS_Trade_policy_report_if.pdf.

 15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода, Список, Міжнародний документ №984_011 від 27.06.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

 16. Усунення технічних бар’єрів у торгівлі: Нові можливості розвитку промисловості України в умовах відкритого європейського ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://no-trade-barriers.com/wp-content/uploads/2012/10/REMOVING_TECHNICAL_BARRIERS_TO_TRADE_UKR.pdf.

 17. Шаров О. М. Щодо економічних ризиків, пов’язаних з існуванням неторгових бар’єрів у відносинах між Україною та Європейським Союзом: аналітична записка [Електронний ресурс] /О. М. Шаров, І. В. Ус // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1733/.

 18. Costs and Benefits of FTA between Ukraine and the European Union [Електронний ресурс]/ Institute for economic research and policy consulting, 2010. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/Books/Ocinka_vytrat/ocinka_vitrat_eng.pdf.

 19. Guide to the Implementation of Directives Based on the New Approach and the Global Approach. – Luxemberg : Office for Official Publication of the European Communities, 2000. – 112 p.

 20. Frota M. N. Assessment of the Ukrainian Quality Infrastructure: Challenges Imposed by the WTO and Commitments to EU Accession / M. N. Frota, J. L. Racine, F. Blanc, P. Rodrigues, S. Ibragimov, D. Torkhov, S. Osavolyuk // Key Engineering Materials. – 2010. – Vol. 437. – Р. 611–615.

 21. Quality Systems and Standards for a Competitive Edge [Електронний ресурс]/ J. Luis Guasch, Jean-Louis Racine, Isabel Sánchez, and Makhtar Diop. – The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, 2007. – Режим доступу : http://siteresources.worldbank.org/EXTEXPCOMNET/Resources/2463593-1213887855468/69_LAC_Quality_and_Standards_Pub_Nov_2007.pdf.

Скачать