ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Автор:

Демчак Р.Е., Национальный институт стратегических исследований (ул. Пирогова, 7а Киев, 01030, Украина)

Язык статьи: украинский

Аннотация:

Рассмотрены основные особенности проведения бюджетной децентрализации в Украине и перспективы ее даль­нейшего развития. Проведен анализ реализации политики бюджетной децентрализации на местном уровне и рас­крыта необходимость децентрализации системы местных бюджетов Украины для создания достаточной финансовой базы органов местного самоуправления.

Ключевые слова:

бюджетная децентрализация, местные финансы, местные органы самоуправления, финансовая независимость

Список использованных источников:

  1. Деркач М. І. Моделі фіскальної децентралізації країн світу [Електронний ресурс] / М. І. Деркач. – Режим доступу : http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201263/3-10.html.

  2. Долженко І. І. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Долженко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2014. – Вип. 200 (3). – С. 188–195. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2014_200(3)__31.

  3. Зарубіжний досвід організації роботи місцевої влади : [монографія] / М. О. Пухтинський, П. В. Ворона, О. В. Власенко та ін. ; за заг. ред. П. В. Ворони. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 280 с.

  4. Макаров Г. В. Очікувані ризики у процесі децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / Г. В. Макаров. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua.

  5. Сало Т. В. Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні / Т. В. Сало // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України С. В. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 35. – С. 324–330.

  6. Слобожан О. Зміни до бюджетного та податкового законодавства щодо бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] / О. Слобожан // Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні (проект «Діалог»). – Режим доступу : http://auc.org.ua.

Скачать