КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор:

Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Попело Ольга Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сутність понять «комерціалізація результатів науково-технічної діяльності», «технологічний трансфер», розглянуто суб’єкти комерціалізації інновацій, запропоновано систему принципів, на яких ґрунтується процес комерціалізації наукових досліджень. Представлено організаційно-економічний механізм комерціалізації наукових розробок, визначено етапи трансферу та комерціалізації науково-технічних розробок. Наведено способи комерціалізації інноваційних розробок та фактори, що впливають на успіх їх комерціалізації.

Ключові слова:

комерціалізація, науково-технічна діяльність, інноваційна розробка, інтеграційні процеси, інтелектуальна власність, інноваційна діяльність, технологічний трансфер

Список використаних джерел:

 1. Акционерное общество «Национальное агентство по технологическому развитию» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nif.kz/our_activities/commercialization /general_information.

 2. Бутко М.П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : монографія / М. П. Бутко, О. В. Попело ; під заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с.

 3. Бутнік-Сіверський О.Б. Особливості управління комерціалізацією об’єктів права інтелектуальної власності / О.Б. Бутнік-Сіверський // Матеріали круглого столу «Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності» (м. Київ, 7 червня 2013 р.) / відп. ред. В. С. Шовкалюк. – К.: КНТЕУ, 2013. – С. 5–11.

 4. Давиденко С.В. Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в рамках технологічних та наукових парків у контексті впливу на економічну безпеку держави / С. В. Давиденко, О. О. Єгорова // Матеріали круглого столу «Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності» (м. Київ, 7 червня 2013 р.) / відп. ред. В. С. Шовкалюк. – К.: КНТЕУ, 2013. – С. 26–31.

 5. Економічна енциклопедія: в 3-х т. / гол. ред. ради Б.Д. Гаврилишин. – К.: Академія, 2000. – Т.1 / Б. Д. Гаврилишин, відп.ред. С. В. Мочерний, заст. відп. ред. О. А. Устенко та ін. – 864 с.

 6. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.

 7. Зінов В. Проблеми комерціалізації результатів досліджень і розробок / В. Зінов // Інтелектуальна власність. – 2000. – № 3. – С. 35–42.

 8. Інформаційні ресурси Державної служби інтелектуальної власності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sips.gov.ua.

 9. Каламан О.Б. Основні напрями інноваційної діяльності на сучасному етапі розвитку України / О. Б. Каламан, Т. В. Дудка // Матеріали круглого столу «Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності» (м. Київ, 7 червня 2013 р.) / відп. ред. В. С. Шовкалюк. – К.:КНТЕУ, 2013. – С. 43‑44.

 10. Калиниченко М.П. Маркетинг комерціалізації результатів інноваційної діяльності в промисловості / М. П. Калиниченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: Університетська книга, 2012. – № 4. – С. 43–50.

 11. Коммерциализация результатов инновационной деятельности в социальной сфере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rosmedportal.com.

 12. Ляшенко О.М. Моделі комерціалізації та трансферу технологій в умовах глобального середовища: монографія / О. М. Ляшенко. – Тернопіль, 2007. – 489 с.

 13. Підприємницьке право / за ред. О.В. Старцева. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

 14. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – К.: Ін Юре, 2007. – 696 с.

 15. Прозатвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні[Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF.

 16. Рибчак В.І. Світовий досвід державного регулювання підприємств малого бізнесу / В. І. Рибчак // Науковий вісник НЛТУ України: зб.наук.-техн.праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. – Вип. 16.1. – С. 441–446.

 17. Солощук М. Економічні аспекти комерціалізації інтелектуальної власності / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 12. – C. 50–60.

 18. Хикс Дж. Теория экономической истории : пер. с англ. / Джон Хикс ; общ. ред. и вступ. ст. P. M. Нуреева. – М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2003. – 224 c.

 19. Цибинога М.О. Організаційний механізм процедури комерціалізації інновацій / М. О. Цибинога, О. В. Старкова, Л. А. Гнучих // Система обробки інформації :зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 2 (92). – С. 273–276.

 20. Цивільний кодекс України. – К.: Парламентське вид-во, 2003. – 352 с.

 21. Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия : пер. с англ. / Й. А. Шумпетер ;общ. ред., предисл. В. С. Автономова. – М. : Экономика, 1995. – 541 с.

Завантажити