НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ АПК

Автор:

Митяй О.В., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено фактори, що впливають на конкурентоспроможність галузей АПК, окреслено галузеву структуру агропромислового комплексу, наведено основні чинники, що визначають конкурентні позиції агропромислового комплексу.

Ключові слова:

конкурентоспроможність, агропромисловий комплекс, наукові підходи, конкурентні позиції, оцінка, фактори

Список використаних джерел:

  1. Гришова И. Ю. Инновационная модель развития предприятий молокоперерабатывающей отрасли / И. Ю. Гришова, И. А. Крюкова // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление.– 2014. – № 1. – С. 20–24.

  2. Гришова И.Ю. Стратегическое развитие предприятий агропродовольственной сферы в контексте социальной ответственности бизнеса/ И. Ю. Гришова, В. В. Сафонов// Стратегическое планирование развития городов и регионов. Памяти первого ректора ТГУ С. Ф. Жилкина : IV Международная научно-практическая конференция (Тольятти, 30 июня 2014 года) : сборник научных трудов : в 2 ч. / отв. ред. Ю. А. Анисимова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – Ч. 1. – С.27–32.

  3. Язлюк Б.О. Стратегічні напрями модернізації механізму управління економікою регіонів/ Б. О. Язлюк, В. І. Топіха// Культура народов Причерноморья : науч. журнал ТНУ им. В. И. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 240. – С.190–203.

  4. Язлюк Б.О.Стратегія інноваційної безпеки як подолання асиметрії конкурентоспроможності підприємств у міжрегіональному розвитку/ Б. О. Язлюк// Наука молода : зб. наук. праць молодих учених. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – Вип. 18. – С. 178–184.

  5. Крюкова І. О. Фінансова архітектура інноваційного розвитку підприємства АПК / І. О. Крюкова // Соціально-економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи : колективна монографія. – Полтава : ТОВ НВП «Укпромторгсервіс», 2013. – С. 43–52.

  6. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость : пер. с англ. / М. Портер.– М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.– 715 с.

  7. Кужель В.В. Імунізація економіки агропродовольчої сфери в контексті реалізації принципів соціальної відповідальності бізнесу / В. В. Кужель // Економічний форум. – 2014. – № 3. – С. 17–22.

  8. Кужель В.В. Методологические основы формирования стратегий повышения конкурентоспособности предприятия /В. В. Кужель // Стратегическое планирование развития городов и регионов : ІV Международная научно-практическая конференция :сборник научных трудов. – 2014. – Ч.1. – С. 48–53.

  9. Anisimova Iu. (2014) Modern approaches to the construction of financial instruments at markets of electric energy // Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics. – 2014. – Т. 3, № 1. – Р. 64–73.

  10. Танасійчук Ю.В.Mетодичні підходи до оцінювання конкурентного потенціалу агросфери регіону/ Ю.В. Танасійчук// Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 3(75). – С.158–165.

Завантажити