ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АПК У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Автор:

Остапенко Т.В., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Національний агропромисловий комплекс відіграє провідну роль у забезпеченні продовольчої безпеки та продовольчої незалежності держави. Цим зумовлюється необхідність підвищення його конкурентоспроможності в межах світової економічної системи. Зважаючи на наростання кризових явищ усередині країни та посилення впливу процесів глобалізації, вирішення зазначеної проблеми можливо лише на засадах проведення комплексної економічної модернізації усіх сфер агропромислового виробництва. Проаналізовано зміст поняття «економічна модернізація» та визначено специфіку цього процесу для вітчизняного агропромислового комплексу. Обґрунтована необхідність зміни концептуальних засад державного регулювання економіки для переведення підприємств агросфери на високоефективні засади господарювання. Доведена важливість забезпечення першочергової державної підтримки якісних технічних, технологічних, організаційно-управлінських, інституційних та інших зрушень сільськогосподарського виробництва. Виділено пріоритетні напрями державного регулювання економіки, які відповідають стратегічно важливим завданням модернізації АПК України.

Ключові слова:

агропромисловий комплекс (АПК), економічна модернізація, стратегія модернізації, державне регулювання економіки, державна політика підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Список використаних джерел:

1. Березіна Л.М. Інноваційна політика підприємств АПК: тактичні та стратегічні аспекти / Л. М. Березіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – С.122–132.

2. БородінаО.М. Необхідність і напрями соціекономічної модернізації аграрного сектору [Електронний ресурс] / О. М. Бородіна. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/12054.023.pdf.

3. Гончаренко О.В.Інноваційний розвиток аграрних підприємств: інституційні передумови та стратегічні імперативи / О. В. Гончаренко // Наук. вісн. Львівського НУБМБГ ім. С.З. Гжицького. – 2012. – Вип. 140. – С.49–64.

4. ЗакревськаЛ.М. Новітні технології підприємств агропромислового комплексу / Л. М. Закревська, Д. С. Бобко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2011. – № 41. – С. 36–40.

5. КовальП.В. Інституційні перспективи розвитку АПК України в умовах глобальних викликів / П. В. Коваль // Агросвіт. – 2012. – № 10. – С.2–5.

6. Левковець О.М. Модернізація економіки України: зміст, умови, ризики / О. М. Левковець // БізнесІнформ. – 2011. – № 10. – С.4–9.

7. Лузан О.Ю. До питання формування механізму інституційного забезпечення сталого роз­витку аграрного підприємництва / О. Ю. Лузан // Економіка АПК. – 2014. – № 4. – С.106–111.

8. МамалуйО.О. Про зміст механізму модернізації української економіки / О. О. Мамалуй // Вісник Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого. – 2010. – № 3. – С.27–35.

9. Модернізація України: соціально-економічний вимір / І. Бураковський [та ін.] // Модернізація України: визначення пріоритетів реформ : проект до обговорення / Міжнародний фонд «Відродження»[та ін. ; відп. ред. : І. Коліушко, І. Бураковський, О. Сушко та ін.]. – К. : [б. в.], 2009. – Ч. ІІ. – С. 34–55.

10. Науменко І.В. Державне регулювання технічного оновлення агарних підприємств / І. В. Науменко // Агроінком. – 2013. – № 7–9. – С.40–43.

11.Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua.

12.Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

13.Петров В.М. Технічне забезпечення інноваційних технологій у рослинництві / В. М. Петров // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С.100–104.

14. Петрович Й.М. Сутнісна характеристика поняття модернізації підприємства в системі економічних категорій / Й. М. Петрович, Н. С. Лущак //Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 748: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. –С.199–206.

15.РоссохаВ.В.Формування інноваційно-інвестиційної політики в агарній сфері економіки: монографія / В. В. Россоха, О. М. Гусак. – К.: ННЦ «Ін-т аграрної економіки», 2011. – 240 с.

16.СіренкоН.М.Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України: монографія / Н. М. Сіренко. – Миколаїв, 2010. – 416 с.

17.Смолінський В.Б. Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в агарній сфе­рі економіки / В. Б. Смолінський // Науковий НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21,ч.2. – С.286–290.

18. Тригуб Л.А. Инновационный путь развития АПК Украины: современное состояние, проблемы и перспективы / Л. А. Тригуб // Вісник Сумського НАУ. – 2011. – Вип. 5/2. – С.130–134.

19. ШкуратовО.І. Інноваційні аспекти розвитку підприємств аграрного сервісу / О. І. Шкуратов // Агросвіт. – 2012. – № 10. – С.6–8.

20. ШубравскаяЕ.В. Перспективы модернизации аграрного сектора Украины / Е. В. Шубравская, Е. А. Прокопенко // Экономика Украины. – 2013. – № 8(613). – С.64–76.

Завантажити