РИЗИКИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Автор:

Муравський В.В., Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

Хома Н.Г., Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В умовах впровадження інформаційних систем у діяльність підприємства бухгалтер бере активну участь в організації автоматизованого обліку. Ефективна автоматизація обліку потребує виявлення та попередження організаційних ризиків. Досліджено, класифіковано та узагальнено ризики впровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку. Запропоновано шляхи ліквідації джерел виникнення організаційних ризиків та мінімізації їх наслідків. Досліджено необхідність запровадження дієвого контролю над джерелами ризиків автоматизації на етапах організації обліку з використанням інформаційних систем. Ідентифікація слабких сторін процесу автоматизації обліку дасть можливість підвищити ефективність управління підприємством.

Ключові слова:

облік,інформаційні системи, організаційні етапи, ризики автоматизації, контроль ризиків

Список використаних джерел:

1. Інформаційні системи бухгалтерського обліку / Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, Т. В. Давидюк, Т. В. Шахрайчук ;за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Житомир: ПП «Рута», 2012. – 543 с.

2. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 439 с.

3. Зинкевич В.Информационные риски: анализ и количественная оценка / В. Зинкевич, Д. Штатов// Бухгалтерия и банки. – 2007. – № 1. – С. 50–55.

4. Романенко Л. Ризики у діяльності / Л. Романенко, А. Коротеєва // Фінанси України. – 2003. –№ 5. –С. 121–127.

5. William E. Perry. The accountans’ Guide To Computer Systems / Perry E. William.–John Wiley & Sons, 1986. – 199 p.

Завантажити