ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР ПУБЛІЧНОСТІ ВЛАДИ

Автор:

Олійченко Ігор Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Дітковська Марина Юріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Юрченко Ю.Д., Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз змісту та особливостей зв’язків з громадськістю в системі державного управління як фактора публічності влади. Досліджено нормативно-правове забезпечення інформаційної відкритості органів державної влади та використання форм і методів паблік рилейшнз у державному управлінні. Запропоновано шляхи удосконалення зв’язків з громадськістю в органах державної влади.

Ключові слова:

державне управління, зв’язки з громадськістю, комунікативний процес, служби зв’язків з громадськістю, публічність влади

Список використаних джерел:

1. Білоус В. С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз в економічній діяльності) : навч. посіб. Білоус В. С. – К.: КНЕУ, 2005.  275 с.

2. Бутко М.П. Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління: монографія / М. П. Бутко, М. Ю. Дітковська.  Ніжин: Аспект-Поліграф, 2010.  244 с.

3. Ібрагімова І. Паблік рилейшнз і державне управління / І. Ібрагімова // Вісник УАДУ.  2002.  № 4.  С. 242247.

4. Конституція України :прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV.  К., 2006.  130 с.

5. Про доступ до публічної інформації[Електронний ресурс] : Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI.  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17.

6. Про звернення громадян[Електронний ресурс] : Закон України від 2 жовтня 1996 року  393/96-ВР.  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=393%2F96-%E2%F0.

7. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

8Про місцеве самоврядування в Україні[Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.

9Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації[Електроннийресурс] : Закон України. – Режимдоступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=539%2F97-%E2%F0.

10. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади[Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3.  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3-2002-%EF.

Завантажити