ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Шабатура Тетяна Сергіївна, Одеський державний аграрний університет (вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, 65012, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто головні підходи до визначення поняття «економічний потенціал підприємства». Визначено, що основою реалізації економічного потенціалу підприємства є ресурси, а процес їх мобілізації у ході виробництва забезпечується ключовими компетенціями, які генеруються в його конкурентні переваги. Обґрунтовано, що джерелом формування ключових компетенцій підприємства виступає ресурсна концепція, а джерелом реалізації стратегічних напрямків розвитку – вартісна концепція. З огляду на це запропоновано підходити до розуміння поняття «економічний потенціал підприємства» з позиції симбіозу ресурсної та вартісної концепцій і розглядати її як можливість підприємства через використання наявної комбінації ресурсів і ключових компетенцій максимізувати ринкову вартість бізнесу в перспективі.

Ключові слова:

потенціал,економічний потенціал підприємства, ресурси, ключові компетенції, ринкова вартість бізнесу

Список використаних джерел:

 1. Ареф’єва О.В.Економічні засади формування потенціалу підприємства / О. В. Ареф’єва, Т. В. Харчук // Актуальні проблеми економіки.– 2008.– № 7. – С. 71–76.

 2. БалацкийО.Ф. Экономический потенциал административных и производственных систем: монография / О. Ф. Балацкий. – Сумы: Университетская книга, 2006. – 972 с.

 3. Березін О.В.Економічний потенціал аграрних підприємств: механізми формування та розвитку / О. В. Березін, О. Д. Плотник. – Полтава: Інтер Графіка, 2012. – 221 с.

 4. Гришова І.Ю. Підходи до формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості / І. Ю. Гришова, Т. М. Гнатьєва // Інноваційна економіка. − 2013. − № 1. − С. 15–18.

 5. Дем’яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств: навч. посіб. / С. І. Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2005. – 347 с.

 6. Управління потенціалом підприємства / І. С. Должанський, Т. О. Загорна, О. О. Удалих, І. М. Герасименко, В. М. Ращупкіна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с.

 7. КраснокутськаН.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / Н. С. Краснокутська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

 8. Крюкова І.О. Ресурсний потенціал аграрних підприємств та комплекс заходів з його від­творення і раціонального використання / І. О. Крюкова // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». –2007. –№ 3. – С. 94–98.

 9. ЛапинЕ.В. Оценка экономического потенциала предприятия: монография / Е. В. Лапин. – Сумы: Университетская книга, 2004. – 360 с.

 10. Мамонов К.А. Економічний потенціал: теоретичні аспекти та лінія трансформації / К. А. Мамонов, О. І. Угоднікова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. − № 26. – С. 198–202.

 11. РоссохаВ.В. Методологічні аспекти формування та розвитку потенціалу підприємств аграрної сфери АПК / В. В. Россоха // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 36–42.

 12. ЯценкоВ.М. Сучасний стан та формування стратегії розвитку економічного потенціалу підприємств молочного скотарства на регіональному рівні / В. М. Яценко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Вип. 26,ч. І. – С. 33–38.

Завантажити