ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИМ ЗАХИСТОМ ДИТИНСТВА

Автор:

Харченко Юлія Петрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Надано пропозиції щодо удосконалення державних механізмів управління соціально-правовим захистом дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні.

Ключові слова:

державні механізми управління, діти, позбавлені батьківського піклування, органи державної влади та місцевого самоврядування

Список використаних джерел:

 1. Конституція України. – Х. : Весна, 2007. – 48 с.

 2. Про охорону дитинства [Електронний ресурс] : Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.

 3. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [Електронний ресурс] : Закон України від 13.01.2005 р. № 2342-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua./laws/show/2342-15.

 4. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи у справах дітей [Електронний ресурс] : Закон України від 21.01.1995 р. № 20/95–ВР. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80.

 5. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF.

 6. Про затвердження Положення про прийомну сім’ю [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF.

 7. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/564-2002-%D0%BF.

 8. Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 28 лютого 2013 р. № 96/2013. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/15486.html.

 9. Цибуліна І. В. Державна політика у сфері забезпечення захисту прав дитини в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Державні механізми управління» / І. В. Цибуліна.– Х., 2006. – 19 с.

 10. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 21 травня 1997 p. № 280. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=280%2F97-% Е2%FO.

 11. Про місцеві державні адміністрації [Електронний ресурс] : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/586-14.

Завантажити