ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ

Автор:

Титаренко Т.Г., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто функції суб’єктів державного управління земельними відносинами, що визначають сутність діяльності останніх, визначено особливості реалізації таких функцій та чинники, які перешкоджають суб’єктаму правління їх ефективно виконувати. За результатами аналізу системно-універсальних характеристик сучасного нормативно-правового забезпечення сформовано заходи для ефективної реалізації функцій органів управління земельними відносинами.

Ключові слова:

державне управління земельними відносинами, суб’єкти управління земельними відносинами, функції державного управління, цільові функції суб’єктів управління, повноваження органів управління

Список використаних джерел:

1. Герц А. А. Екологічне право [Електронний ресурс] / А. АГерц. – Режим доступу: http://lubbook.net/book_220_glava_28_3._Funkсії_upravlіnnja_shh.html.

2. Державне управління: навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; за ред. А. Ф. Мельник.  К.: Знання-Прес, 2003.  343 с.  (Вища освіта XXI століття).

3. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

4. Земельне право України: підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.; за ред. М. В. Шульги.  К.: Юрінком Інтер, 2004.  368 с.

5.Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

6.Ковальський М. Р.Актуальні напрями удосконалення механізму державного регулювання земельних ресурсів / М. Р. Ковальський // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». – 2011. – Вип. 2. – С. 234243.

7. Корнєєв Ю.В. Земельне право [Електронний ресурс] / Ю.В.Корнєєв. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/16011013/pravo/kontrol_vikoristannyam_ohoronoyu_zemel).

8. Кривов В.М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України / В.М.Кривов // Проблема охорони ґрунтів. – К.: Урожай, 2006.

9. Малиновський В. Я.Державне управління: навчальний посібник[Електронний ресурс] / В. Я. Малиновський.– Вид. 2-ге, доповн. та переробл. – К.: Атіка, 2003. – 576 с. – Режим доступу: http://radnuk.info/pidrychnuku/derj-ypr/492-malinovski/9668--3------31--------311---.html.

10. Мірошниченко А. М. Земельне право України :навч. посіб.[Електронний ресурс] / А. М. Мірошниченко.– К: Алерта, ЦУЛ, 2011. – 678 c. – Режим доступу: http://www.big-lib.com/book/10_Zemelne_p/1037_33_Vstanovlennya_mej_administrativno_teritorialnih_ytvoren.

11. Мірошниченко А.М. Земельне право України: підручник / А. М. Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

12. Основи місцевого самоврядування в Україні: конспект лекцій. Ч. І / уклад.: О. С. Ігнатенко, С. М. Рюмшин.  К.: Вид-во УАДУ, 2002.  68 с.

13. Про охорону земель[Електронний ресурс]: Закон України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

14. Про державний контроль за використанням та охороною земель[Електронний ресурс]: Закон України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/963-15.

15. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України[Електронний ресурс]: Указ Президента України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/500/2011.

16. Про державний земельний кадастр[Електронний ресурс]: Закон України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17/page2?text=%EE%E1%EB%B3%EA.

17. Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України[Електронний ресурс]: Указ Президента України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/452/2011.

18. Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України[Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-п/paran8#n8.

19. Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру[Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-п.

20. Про Положення про Державну екологічну інспекцію України[Електронний ресурс]: Указ Президента України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/454/2011.

21. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади[Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/442-2014.

22. Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у Херсонській області на 2014–2018 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oblrada.ks.ua/?id=12648).

23. Програма розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 20132016 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chernigiv-rada.gov.ua/document/rishennya-sesii/4914).

24. Прокопович Т.Г. Архітектура системи державного управління земельними відносинами та напрями її вдосконалення / Т.Г.Прокопович // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник.– 2013.  № 2(66). –С. 475482.

25. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (19701980) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/funkcija.

Завантажити