НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ НЕФОРМАЛЬНИХ ЧИННИКІВ

Автор:

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У межах статті розглянуто теоретичні засади визначення сутності неформальних інститутів, що функціонують у межах національної економіки, обґрунтовано важливість врахування зазначених інститутів при пізнанні об’єктів різної природи у соціальних науках. Через аналіз підходів до пізнання сутності окреслених інститутів, які вже на сьогодні сформульовані у працях учених, запропоновано авторське трактування їх змісту. Також у статті визначені та обґрунтовані основні ознаки вказаних інститутів, що притаманні їм як окремим об’єктам дослідження.

Ключові слова:

неформальний інститут, формальний інститут, національна економіка, неформальний чинник, національне господарство, інституціоналізм

Список використаних джерел:

1. Григор О. Г. Некоторые институциональные аспекты трансформационного периода / О. Г. Григор // Вестник КРСУ. – 2014. – Т. 14, № 3. – С. 131–133.

2. Гулевич О. Ю. Трудовий менталітет як інституціональний індикатор соціально-економічного розвитку суспільства / О. Ю. Гулевич // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2015. – № 1. – С. 35–41.

3. Коваленко Ю. М. Неформальні норми фінансового сектора економіки: економічна ментальність та інституційна довіра / Ю. М. Коваленко // Економічна теорія. – 2011. – № 2. – С. 58–68.

4. Колот А. Людина і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взаємодії та домінант розвитку / А. Колот, О. Кравчук // Економічна теорія. – 2015. – № 1. – С. 5–25.

5. Лисенко Ю. Сучасна парадигма інституціональних пасток / Ю. Лисенко, Г. Стрижак // Економічна теорія. – 2014. – № 4. – С. 48–60.

6. Моісеєнко О. М. Роль формальних та неформальних інститутів економічної влади трансформаційної економіки [Електронний ресурс] / О. М. Моісеєнко. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-412/economic-theory-and-history-412/15330-412-0477.

7. Нобелівська премія-2015: портрети лауреатів [Електронний ресурс] // Офіційна сторінка журналу «Кореспондент». – Режим доступу : http://ua.korrespondent.net/tech/science/3575429-nobelivska-premiia-2015-portrety-laureativ.

8. Рибак Г. І. Інституціональні фактори підвищення якості життя населення регіонів України / Г. І. Рибак // Комунальне господарство міст. – 2013. – № 108. – С. 181–187.

9. Рыжова Н. П. Роль институтов в международной экономической интеграции / Н. П. Рыжова // Пространственная Экономика. – 2013. – № 1. – С. 72–88.

10. Сидорович О. Ю. Концептуалізаційна сутність неформальних інститутів оподаткування / О. Ю. Сидорович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки. – 2016. – Вип. 16, ч. 4. – С. 120–124.

11. Укіс Ю. О. Роль неформальних інститутів у перехідній економічній системі : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Ю. О. Укіс ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2005. – 16 с.

12. Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення / А. Чухно // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 4–13.

13. Шавкунова И. С. Институты и их роль в жизни общества : учеб. пособие для студентов, магистрантов / И. С. Шавкунова. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2015. – 72 с.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)