ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Шишкіна Олена Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Садчикова Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Проведено комплексне теоретико-методологічне дослідження реального сектору економіки. Узагальнено існуючі підходи до визначення сутності та змісту категорій «сектор економіки» та «реальний сектор економіки». Систематизовано структурні елементи і складові реального сектору економіки, уточнено його функціональне призначення. Виявлено специфіку взаємодії і взаємозв’язку реального і фінансового секторів економіки.

Ключові слова:

реальний сектор економіки, фінансовий сектор економіки, суб’єкти економіки, функціонування і розвиток

Список використаних джерел:

 1. Социально-экономические аспекты региональной промышленной политики : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти ; отв. ред. А. И. Амоша [и др.].  Донецк : [б. в.], 1997.  193 с.

 2. Амоша А. И. Каноны рынка и законы экономики / А. И. Амоша, Е. Т. Иванов ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти.  Донецк : [б. и.], 1998. – Кн. 1: Методология экономико-математического анализа. [Б. м.] : [б. и.], 1998.  419 с.

 3. Инвестиционное проектирование устойчивого регионального развития : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, Краматор. экон.-гуманит. ин-т ; отв.ред. А. И. Амоша [и др.].  Донецк : [б.в.], 1998.  263 с.

 4. Промисловий комплекс України: економічні трансформації та пріоритети розвитку / Н. В. Тарасова [та ін.] ; ред. Б. М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України (РВПС України НАН України). – К. : Науковий світ, 2005. – 183 с.

 5. Кармазіна Н. В. Реальний сектор регіональної економіки: макроекономічне регулювання розвитку : монографія / Н. В. Кармазіна ; Акад. муніцип. упр. – Київ; Херсон : Акад. муніцип. упр., 2014. – 391 с.

 6. Актуальні проблеми забезпечення економічної незалежності України (Результати аналізу та пропозиції по вирішенню) / М. Г. Чумаченко [та ін.] ; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк : [б. в.], 1997. – 68 с.

 7. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г. Б. Клейнер [и др.] ; под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. С. А. Панова и д-ра экон. наук, проф. Г. Б. Клейнера.  М. : Экономика, 1997.  288 с.

 8. Сиполс О. В. Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика / О. В. Сиполс. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 712 с.

 9. Финансовый словарь Финам [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.finam.ru/dictionary/...].

 10. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

 11. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – М. : Институт новой экономики, 1998. – 864 с.

 12. Экономика и управление; финансы и право: словарь-справочник / авт.-сост. : Л. П. Кураков, В. Л. КураковА. Л. Кураков. – М. : Вуз и школа, 2004. – 1288 с.]

 13. Зайцев Н. Л. Краткий словарь экономиста / Н. Л. Зайцев. – М. ИНФРА-М, 2000. – 145 с.

 14. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А. Г. Грязновой. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 1168 с.

 15. Абрамов О. К. Синтез определения термина «реальный сектор экономики» / О. К. Абрамов // Реальный сектор. – 2008. – № 2. – С. 11–12.

 16. Cobuild C. Business Vocabulary in Practice / C. Cobuild. – Collins Cobuild, 2011. – 256 p.

 17. Mascull B. Business Vocabulary in Use / B. Mascull. – Cambridge University Press, 2010. – 176 p.

 18. Мешков В. А. Влияние инфраструктуры реального сектора на устойчивое развитие экономики региона : дис... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)»/ В. А. Мешков. – Ижевск, 2007. – 200 с.

 19. Семеног А. Ю. Взаємодія банківського і реального секторів економіки України: основні тенденції / А. Ю. Семеног // Финансы, учет, банки. – 2010. – Вип. 16. – С. 181–188.

 20. Сергиенко Я. В. Финансы и реальный сектор / Я. В. Сергиенко. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 384 с.

 21. Пшик Б. І. Взаємодія фінансового і реального секторів економіки: теоретико-методологічні аспекти [Електронний ресурс] / Б. І. Пшик // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 3–8. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_3_3.pdf.

 22. Украинская О. А. Основные аспекты инвестиционной привлекательности субъектов реального сектора экономики Украины / О. А. Украинская // Економіка і організація управління. – 2011. – № 1 (9). – С. 105.

 23. Шабалин А. Н. Инвестиционное проектирование / А. Н. Шабалин. – М. : МФПА, 2004. – 139 с.

 24. Юрків Н. Я. Просторово-секторальний аналіз реалізації потенціалу розвитку реального сектору економіки / Н. Я. Юрків // Фінансовий простір. – 2014. – № 2. – С. 166–172. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2014_2_23.

 25. Юрків Н. Я. Економічні та інституційні передумови економічної безпеки в реальному секторі економіки / Н. Я. Юрків // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2012. – № 1. – С. 44–50. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2012_1_6.

 26. Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір ; за ред. проф. С. М. Гончарова. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

Завантажити