АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор:

Сич Ольга Анатоліївна, Львівський національний університет імені І. Франка (просп. Свободи, 18, м. Львів, 79001, Україна)

Нітман Ірина Ігорівна, Львівський національний університет імені І. Франка (просп. Свободи, 18, м. Львів, 79001, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто вплив інституційного оточення на активізацію діяльності малого та середнього бізнесу (МСП). Проведено аналіз динаміки основних показників інституційного середовища та кількості МСП. Охарактеризовано залежність між рівнем розвитку оточення бізнесу та динамікою розвитку малого і середнього підприємництва, розраховано коефіцієнти кореляції між динамікою створення інституцій підтримки бізнесу та кількістю зареєстрованих суб’єктів МСП. Виокремлено найбільш дієві інституційні механізми підтримки та напрями удосконалення інституційного середовища МСП – поширення світової практики створення бізнес-інкубаторів та технопарків з одночасним розширенням спектра послуг, що надаються суб’єктам МСП.

Ключові слова:

сектор МСП, інституційне середовище, оточення бізнесу, інституційна підтримка, бізнес-інкубатори, технопарки

Список використаних джерел:

1. Заплатинський М. В. Інституційна підтримка розвитку малого підприємництва в регіоні : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец.: 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / М. В. Заплатинський ; Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього. – Львів, 2008. – 27 с.

2. Бережний Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні : аналітична доповідь / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 80 с.

3. Пивоваров М. Г. Інституційні механізми державної підтримки розвитку малого підприємництва в національному господарстві й регіонах / МГПивоваров // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. – 2012. –  5 (58). – С. 52–59.

4. Васильців Т. Г. Удосконалення інституційного середовища розвитку малого бізнесу в малих містах / Т. Г. Васильців // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 3 (12). – С. 184–190.

5. Dominiak J. Rola otoczenia biznesu w rozwoju regionalnym w Polsce / Joanna Dominiak // Prace Komisji Geografii Przemyslu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. – 2013. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. – 60 s.

6. Центр громадської експертизи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expertise.org.ua.

7. Стратегія розвитку МСП в Україні до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://issuu.com/mineconomdev/docs/short_sme_strategy_apr2017_revas.

8. Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)