АНАЛІЗ СТАНУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Автор:

Шпомер Тетяна Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування. Досліджено фінансове забезпечення інноваційної діяльності машинобудування для АПК та виявлено, що в сучасних умовах господарювання основним джерелом фінансування залишаються власні фінансові ресурси підприємств. Визначено проблеми, що стримують інноваційний розвиток, та запропоновано зосередитись на розробці ефективних схем та механізмів пошуку та залучення додаткових коштів.

Ключові слова:

фінансове забезпечення, інноваційний розвиток, власні фінансові ресурси, державна фінансова підтримка, сільськогосподарське машинобудування

Список використаних джерел:

1. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. ; НАН України. – К., 2015. – 336 с.

2. Колодізєв О. М. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку національної економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О. М. Колодізєв. – Суми : ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», 2010. – 44 с.

3. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України : монографія / [М. І. Диба, О. М. Юркевич, Т. В. Майорова, І. В. Власова та ін.]. – К. : КНЕУ, 2013. – 425 с.

4. Ільчук В. П. Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку інноваційних процесів машинобудівного комплексу / В. П. Ільчук, Т. О. Романенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. – № 4. – С. 80–86.

5. Бездушний П. М. Стан державної фінансової підтримки сільськогосподарського машинобудування в Україні / П. М. Бездушний // Облік і фінанси АПК : науково-виробничий журнал. – 2011. – № 2. – С. 98–101.

6. Метеленко Н. Г. Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні [Електронний ресурс] / Н. Г. Метеленко // Ефективна економіка. – 2015. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_1_50.

7. Корецька-Гармаш В. О. Характеристика венчурного інвестування на машинобудівних підприємствах / В. О. Корецька-Гармаш // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – С. 59–62.

8. Кулиняк І. Я. Лізингове фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / І. Я. Кулиняк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2009. – № 1. – С. 138–144.

9. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

10. Концепція Державної цільової економічної програми розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua.

11. OECD Science. Technology and Industry Outlook 2013. – OECD, 2013. – Pр. 106–107.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)