НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Автор:

Шастун Світлана Вікторівна, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Унаслідок недосконалої існуючої нормативно-правової бази рівень енергоефективності в Україні сьогодні є надзвичайно низьким. У статті на основі проведеного дослідження виокремлено та проаналізовано основу нормативно-правового регулювання енергоефективності в Україні та визначено пріоритетні напрями забезпечення енергоефективності. Визначено основні суб’єкти нормативно-правового регулювання енергоефективності в Україні. На основі вивчення аналітичних матеріалів Міжнародного Енергетичного Агентства виокремлено основні заходи регулювання енергоефективності та досліджено їх застосування в Україні. Розглянуто заходи регулювання, що найбільше розвинені, та проаналізовано, які заходи розвинені найменше. Виконано аналіз заходів стимулювання енергоефективності в Україні. Наведено недоліки чинного законодавства в цій сфері та запропоновано шляхи їх подолання.

Ключові слова:

енергоефективність, регулювання, заходи, стимулювання

Список використаних джерел:

1. Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2017 роки від 1 березня2010 р. № 243 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%BF.

2. Дрожжин Д. Ю. Механізм державного регулювання енергоефективності в Україні [Електронний ресурс] / Д. Ю. Дрожжин // Державне будівництво. – 2012. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/20122/doc/2/06.pdf.

3. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. від 24 липня 2013 р. № 1071-р [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13.

4. Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання: ДСТУ ISO 50001:2014 (ІSO 50001:2011, IDT). – [Чинний від 1 січня 2015 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження в Україні. – Режим доступу : http://see.org.ua/files/books/%D0%94%D0%A1%D0%A2 %D0%A3%20ISO%2050001%202015.pdf.

5. Кістинюк Т. Правове регулювання енергоефективності в Україні [Електронний ресурс] / Т. Кістинюк // ЕСКО. – 2011. – № 11 – Режим доступу : http://www.journal.esco.co.ua/2011_11/ art138.htm.

6. Митний кодекс України: станом на 29.05.2017 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page.

7. Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року від 25 листопада 2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001824-15/paran2#n2.

8. Новак Є. В. Удосконалення нормативної бази у галузі енергозбереження та підвищення енергоефективності / Є. В. Новак, Б. М. Плескач // Національний портал з енергозбереження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.patriot-nrg.ua/ukr/savings/view/145.

9. Офіційний сайт Міжнародного Енергетичного Агентства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iea.org.

10. Податковий кодекс України станом на 29.05.2017 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?test=XX7MfyrCSgkyUzYIZiHVRKLKHI4o.s80msh8Ie6.

11. Подолец Р. Проблемы и перспективы создания благоприятного климата для повышения энергоэффективности и энергосбережения в Украине: нац. доклад [Электронный ресурс] / Р. Подолец // Институт экономики и прогнозирования НАН Украины. – 2013. – 49 с. – Режим доступа : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/EE21_Subregional_projects/ UkrainePodolets-Rus02.pdf.

12. Про альтернативні види палива : Закон України від 14 січня 2000 р. № 1391-ХІV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1391-14.

13. Про альтернативні джерела енергії : Закон України від 20 лютого 2003 р. № 555-ІV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555-15.

14. Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80.

15. Про енергозбереження: Закон України від 1 липня 1994 р. № 74/94-ВР [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80.

16. Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації : Закон України від 9 квітня 2015 р. № 327-VІІІ [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/327-19.

17. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

18. Струк В. О. Нормативно-правове забезпечення політики енергоефективності в Україні / В. О. Струк // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 6. – С. 117–121.

19. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд від 20 грудня 2006 р. № 1764 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1764-2006-%D0%BF.

20. Трофименко О. О. Функціонування, стратегічний розвиток і регулювання відновлюваної енергетики: монографія / О. О. Трофименко, С. В. Войтко ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К. : Альфа Реклама, 2014. – 178 с.

21. Углубленный обзор политики и программ Украины в области энергоэффективности [Электронный ресурс] / Секретариат Энергетической Хартии // Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження в Україні. – Режим доступу : http://saee.gov.ua/documents/Ukraine_EE_2013_RUS.pdf.

Завантажити