ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ УСПІШНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Автор:

Повна Світлана Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто та класифіковано інституційні фактори успішності реалізації інноваційно-інвестиційних проектів з поділом їх на формальні та неформальні, а також зовнішні і внутрішні. З’ясовано, що складність зовнішнього інституційного середовища реалізації проектів в Україні робить необхідним наявність додаткових мотиваторів для розробки та впровадження великої кількості інноваційно-інвестиційних проектів, які б стосувалися широкого кола підприємств, насамперед малих та середніх. Внутрішні інституційні засади успішності реалізації інноваційно-інвестиційних проектів полягають в організації взаємодії учасників проектів, серед методів яких виділяють суб’єктивні та об’єктивні форми, причому складність полягає насамперед у тому, що м’які (суб’єктивні) методи насправді є визначальними.

Ключові слова:

інноваційно-інвестиційний проект, проектний менеджмент, інститути, інституційний аналіз, інституційні фактори, взаємодія учасників проекту, узгодження цілей

Список використаних джерел:

1. Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. Осауленка О. Г. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 552 с.

2. Статистичний щорічник України за 2015 рік / за ред. Жук І. М. – К. : Державна служба статистики України, 2016. – 575 с.

3. Повна С. В. Проблемні аспекти залучення інвестицій в технологічну модернізацію регіону / С. В. Повна // Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колективна монографія / під заг. ред. М. П. Бутка. – К. : Кондор-Видавництво, 2016. – С. 151–159.

4. Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М. П. Бутко. – К. : Знання України, 2005. – 476 с.

5. Затонацька Т. Г. Зарубіжний досвід застосування проектного менеджменту у сфері державного управління / Т. Г. Затонацька, О. А. Шиманська // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 106–116.

6. Тарнавский В. Омега проектирования / В. Тарнавский // Бизнес. – 2014. – № 18-19 (12 травня). – С. 6163.

7. Верба В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. – К. : КНЕУ, 2000. – 322 с.

8. Крисоватий А. І. Інституційне середовище фіскального регулювання соціально-економічних процесів / А. І. Крисоватий, Т. В. Кошук // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 18–32.

9. Полтерович В. М. Двадцать лет российской трансформации [Электронный ресурс] / В. М. Полтерович. – Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/16/1214863333/ Polterovich.pdf.

10. Повна С. В. Економічні методи стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку / С. В. Повна // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016.– № 3 (7). – С. 205–213.

11. M. Daud Alam, Uwe F. Guhl. Project-Management in Practice. A Guideline and Toolbox for Successful Projects. Springer. – Verlag GmbH Germany, 2016. – 183 p.

12. Новаківський І. І. Проектно орієнтована організаційна система управління як ціль еволюції проектного менеджменту [Електронний ресурс] / І. І. Новаківський. – Режим доступу : ena.lp.edu.ua.

13. Акофф Р. Л. Планирование в больших экономических системах. Нью-Йорк, 1970 / Р. Л. Акофф ; пер с англ. Г. Б. Рубальского под ред. И. А. Ушакова. – М. : Советское радио, 1972. – 224 с.

14. Gupta Poornima. The Right Words at The Wrong Time! // Human Capital, 2017. – No. 9 (February). – Pр. 56–60.

15. Верба В. А. Консалтинговий проект: сутність, ознаки та передумови успішної реалізації [Електронний ресурс] / В. А. Верба // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – С. 274–280. – Режим доступу : nbuv.gov.ua.

16. Медведєва О. М. Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах як науковий напрям в управлінні проектами та програмами [Електронний ресурс] / О. М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2012. – № 3 (43). – С. 124–136. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua.

Завантажити