АКТИВІЗАЦІЯ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

УДК:658.5:001.895.330.341.1(477)

Автор:

Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Попело Ольга Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Узназова Альона Дмитрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено світовий досвід розвитку венчурного підприємництва. Проаналізовано фактори, що перешкоджають розвитку венчурного підприємництва в Україні. Розкрито класифікацію венчурного фінансування: стартові інвестиції (передстартове фінансування, стартове фінансування), фінансування певної операції та фінансування розвитку (фінансування початкової та наступної стадії). Проаналізовано взаємозв’язок між суб’єктами венчурного інвестування. Розкрито особливості венчурного фінансування. Доведено, що венчурне фінансування має стати каталізатором подальшого розвитку інноваційної діяльності в Україні.

Ключові слова:

венчурне підприємництво, венчурне фінансування, венчурний капітал, венчурне інвестування, ризиковий капітал, венчурний бізнес, інноваційна діяльність

Список використаних джерел:

 1. Бутко М. Венчурне фінансування як механізм задіяння інноваційного потенціалу підпри- ємницького середовища регіону [Електронний ресурс] / М. Бутко, О. Попело // Економіст. – 2014. – № 3. – С. 20–22. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_3_7.
 2. Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : монографія / М. П. Бутко, О. В. Попело ; під заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф.   М. П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с.
 3. Бутко  М.  П.  Технопарки  як   центри   розвитку   інноваційного   підприємництва   /  М. П. Бутко, О. В. Попело // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів  та  молодих  вчених  «Менеджмент   XXI   століття:   еволюційне   та   революційне»   (м. Донецьк, 11-12 травня 2011 р.). – Донецьк : Вид-во ТОВ «ТЕХНОПАК», 2011. – С. 93–94.
 4. Державний комітет статистики України: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Лях І. І. Роль механізму венчурного фінансування в підтримці національної інноваційної системи України [Електронний ресурс] / І. І. Лях // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 4 (37). – С. 66–72. – Режим доступу : http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/8-1457001258.pdf.
 6. Пашко М. Фінансування інноваційної діяльності в Україні / М. Пашко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 74–79.
 7. Попело О. В. Інноваційна активність як домінуюча складова модернізації продуктивних сил регіону / О. В. Попело // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. – 2015. – № 4 (4). – С. 222–229.
 8. Притуляк Н. М. Венчурне фінансування інноваційної діяльності (теоретичний аспект) [Електронний ресурс] / Н. М. Притуляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 2. – Режим доступу : http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2013/5.pdf.
 9. Cайт Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua.
 10. Фрезер А. Інтерв’ю із Головою Державного Агентства України з інвестицій та інновацій Віктором Івченко / А. Фрезер // Business Ukraine (Ділова Україна, англомовний щотижневий журнал). – 2007. – Т. 1, № 1. – С. 26–27.
 11. The BVCA Private equity and Venture Capital Report on Investment Activity.–2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bvca.com.uk.

Завантажити