ВЕКТОРИ ВПЛИВУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПРОЦЕСИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК:330.101

Автор:

Холявко Наталія Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Сформульовано напрями трансформації системи вищої освіти України в умовах становлення інформаційної економіки: адміністративно-управлінський, освітній, науково-дослідний, фінансовий. Обґрунтовано дуоспрямованість векторів впливу секторів вищої освіти та підприємництва в умовах формування інформаційної економіки: у сферах підготовки кадрів, науково-дослідної та інноваційної діяльності; доведено взаємовигідність їх партнерства в умовах формування інформаційної економіки. Визначено пріоритетні напрями формування механізму взаємодії бізнесу і вищої освіти з урахуванням взаємозацікавленості та пошуку спільних економічних інтересів підприємницьких структур та вищих навчальних закладів в умовах формування інформаційної економіки.

Ключові слова:

інформаційна економіка, сектор вищої освіти, вищий навчальний заклад, підприємницький сектор, диверсифікація, комерціалізація, інформаційно-комунікаційні технології

Список використаних джерел:

  1. Carayannis E. Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization: Knowledge Production and National Competitiveness / E. Carayannis, E. Grigoroudis // Foresight and STI Governance. – 2016. – Vol. 10, no. 1. – Рp. 31–42.
  2. Madanmohan, Rao. The nature of the information society: a developing world perspective [Електронний ресурс] / Madanmohan Rao. – Режим доступу : http://www.itu.int/visions.
  3. European Commission – Official website [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_databasе.
  4. Актуальні проблеми формування та розвитку інформаційної економіки в Україні : колективна монографія. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 292 с.
  1. Каленюк І. С. Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі / І. С. Каленюк // Демографія та соціальна економіка. – 2017. – № 1 (29). – C. 24–36.
  2. Малик І. П. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні / І. П. Малик // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2013. – Вип. 1 (14). – С. 25–34.
  3. Маслов А. О. Структура інформаційної економіки та її місце в сучасній господарській системі / А. О. Маслов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Еконо- міка і право : зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 20. – С. 3–13.
  4. Наукова та інноваційна діяльність в Українi : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2017. – 141 с.
  5. Шкарлет С. М. Потенційно-факторне обґрунтування цільових функціоналів управління процесами формування інформаційної економіки / С. М. Шкарлет, Н. І. Холявко // Проблеми економіки. – 2014. – № 4.– С. 206–2011.
  6. Шкарлет С. М. Територіальна реформа в системі стратегічного управління енергоекономічною та інформаційною сферами держави / С. М. Шкарлет, Н. І. Холявко, М. В. Дубина // Економічний часопис–ХХІ. – 2015. – № 5–6. – С. 103–107.

Завантажити