ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ

УДК:330.322

Автор:

Конакова Катерина Миколаївна, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Метою статті є обґрунтування змісту, факторів впливу на інвестиційну привабливість з метою вибору оптимальних напрямів її зростання, що пов’язано з неоднозначністю трактування поняття «інвестиційна привабливість» та факторів впливу на неї. Розглянуто наукові підходи до визначення змісту інвестиційної привабливості. Визначено системоутворюючу ознаку при трактуванні вченими інвестиційної привабливості. Класифіковані такі фактори впливу на інвестиційну привабливість, як економічні, ресурсні, інноваційні, соціальні. У структурі кожного фактору виділені індикатори, за якими можна здійснити оцінку впливу на інвестиційну привабливість національної економіки. Обґрунтовано необхідність впровадження заходів на рівні держави з підвищення інвестиційної привабливості.

Ключові слова:

інвестиційна привабливість, фактори інвестиційної привабливості, інноваційні, соціальні, ресурсні, економічні фактори інвестиційної привабливості

Список використаних джерел:

 1. Доклад о мировом развитии 2005 «Улучшение инвестиционного климата в интересах всех слоев населения» [Электронный ресурс] / Всемирный банк. – Вашингтон, Федеральный округ Колумбия : Международный банк реконструкции и развития. – Режим доступа : http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2005/Resources/wdr2005_russian.pdf.
 2. Гришина И. В. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестицион- ной  активности  российских  регионов:  методика  определения  и  анализа  взаимосвязей  /     И. В. Гришина, А. Г. Шахназаров, И. И. Ройзман // Инвестиции в России. – 2000. – № 4.
 3. Асаул А. Систематизація факторів, що характеризують інвестиційну привабливість регіо- нів / А. Асаул // Регіональна політика. – 2008. – № 2. – С. 53–62.
 4. Горник В. Г. Інвестиційно-інноваційний розвиток промисловості : монографія / В. Г. Гор- ник, Н. В. Дацій. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 200 с.
 5. Носова О. В. Оцінка інвестиційної привабливості України: основні підходи / О. Носова // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 3. – С.119–137.
 6. Сталинская Е. Оценка инвестиционной привлекательности регионов Украины / Е. Сталинская // Економіст. – 2003. – № 9. – С. 68–69.
 7. уткевич С. А. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики: монография / С. А. Гуткевич. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2003. – 251 с.
 8. Макарій Н. Оцінка інвестиційної привабливості українських підприємств / Н. Макарій // Економіст. – 2001. – № 10. – С. 52–60.
 9. Лилев Н. Инвестиционная привлекательность предприятия / Н. Лилев – М. : Лаборатория книги, 2010. – 76 с.
 10. Удалов Д. А. Инвестиционная привлекательность как основной критерий для принятия инвестиционного решения. Сущность и проблемы  её  оценки  в  условиях  переходной  экономики  / Д. А. Удалов // Риск: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2009. – № 4. – С. 152–153.
 11. Якупова Н. М. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия как фактора его устойчивого развития / Н. М. Якупова, Г. Р. Яруллина // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 3 (35). – С. 144–147.
 12. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання : монографія / А. О. Єпіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник, І.  О. Школьник  та ін. ; за ред. д.е.н. А. О. Єпіфанова . – Суми : УАВС НБУ, 2007. – 286 с.
 13. Момот Т. В. Інвестиційна привабливість акціонерного товариства: удосконалення сучасних методик оцінки / Т. В. Момот // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2005. – № 4 (34). – С. 117–122.
 14. Куренкова А. С. Составляющие инвестиционного климата и методы его оценки / А. С. Куренкова // Российское предпринимательство. – 2011. – Т. 12, № 6. – С. 32–36.
 15. Мозгоев А. О. О некоторых терминах, используемых в инвестиционных процессах / А. О. Мозгоев // Инвестиции в России. – 2002. – № 6. – С. 48.
 16. Степаненко С. В. Інвестиційна привабливість регіонів та інноваційна політика в кон- тексті сталого економічного зростання / С. В. Степаненко // Державне будівництво. – 2012. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_26.
 17. Бутко М. Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону / М. Бутко, С. Зеленський, О. Акименко // Економіка України. – 2005. – № 11. – С. 30–35.

Завантажити