ПОНЯТТЯ СТРУКТУРИ І СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

УДК:330.362

Автор:

Ходжаян Алла Рубенівна, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено поняття структури і визначено сутнісні характеристики понятійного апарату теорії економічної структури. З позицій системно-структурного підходу охарактеризовано принципи дослідження організації і розвитку економічної системи, серед яких принцип цілісності, системності, структурності, ієрархічності. Запропоновано доповнити основні методологічні принципи дослідження структури економіки принципом стійкості для відображення особливостей її динаміки в умовах негативних впливів зовнішнього середовища, відповідно до якого виокремлюють стійкі та нестійкі економічні структури. Охарактеризовано структуру економіки як складного поліструктурного утворення. Сформульовано концептуальні підходи до структурування економіки.

Ключові слова:

принципи системно-структурного підходу, галузева структура, технологічна структура, відтворювальні пропорції, структурні трансформації

Список використаних джерел:

 1. Ігнатюк А. І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання : монографія / А. І. Ігнатюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 465 с.
 2. Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання :  монографія /  А. А.  Мазаракі, Т.  М. Мельник,  В.  В. Юхименко та  ін.  ; за  заг. ред.   А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 652 с.
 3. Приходько Т. Структурна трансформація економіки і стабільне економічне зростання / Моделі ендогенного зростання економіки України / за ред. М. І. Скрипниченко. – К. : Ін-т екон. та прогноз., 2007. – 576 с.
 4. Прушківська Е. В. Еволюція концепцій структурування національної економіки / Е. В. Прушківська // Проблеми економіки. – 2013. – № 2. – С. 87–94.
 5. Щукін Б. М. Структурні параметри економіки України в порівнянні з розвинутими країнами (з даних таблиць «витрати-випуск») / Б. М. Щукін, А. М. Куканова, Н. І. Шабранська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. –№ 12. – С. 17–24.
 6. Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [Геєць В. М., Шинка- рук Л. В., Артьомова Т. І. та ін.] ; за ред. Л. В. Шинкарук ; НАН України ; Ін-тут екон. та прогнозув. – К., 2011. – С.45–52. (696 с.)
 7. Берталанфи фон Людвиг. Общая теория систем – критический обзор //Исследования по общей теории систем : сборник переводов / общ. ред. и вст. ст. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. – М. : Прогресс, 1969. – С. 23–82.
 8. Згуровский М. З. Исследование социальных процессов на основе методологии системного анализа / М. З. Згуровский, А. В. Доброногов, Т. Н. Померанцева. – К. : Наукова думка, 1997. – 222 с.
 9. Теплов Б. М. О Максе Вертгеймере, основателе гештальтпсихологии // Вопросы психологии. – 1981. – № 6. – С. 116–132.
 10. Казинец Л. С. О сущности и экономической природе показателей структуры / Л. С. Ка- зинец // Вестник статистики. – 1976. – № 1.
 11. Казинец Л. С. Измерение структурных сдвигов в экономике / Л. С. Казинец. – М. : Эконом., 1969. – 167 с.
 12. Новицький В. С. Структурні перетворення промисловості та економічне зростання [Електронний ресурс] / В. С.Новицький. – Режим доступу : www. kmu.gov.ua.
 13. Павловський М. А. Стійкість економічної системи – необхідна умова стратегії економічного  і соціального розвитку України / М. А. Павловський // Матеріали наукової конференції «Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку». – К. : НТУУ КПІ, 2001. – С. 296.
 14. Бачурин А. Основные условия устойчивости экономики / А. Бачурин // Экономист. – 1998. – № 11. – С. 34–42.
 15. Yves Charbit; Arundhati Virmani (2002). The Political Failure of an Economic Theory: Physiocra- cy, Population, Vol. 57, No. 6. (Nov. – Dec., 2002), pp. 855–883.
 16. Глазьев А. Теория долгосрочного технико-экономического развития / А. Глазьев. − М. : Властелин, 1993. – 310 с.
 1. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: избранные труды / Н. Д. Кондратьев ; под ред. академика РАН Л. И. Абалкина. − М. : Экономика, 2002. – 767 с.
 2. Colin Clark. The Conditions of Economic Progress / Colin Clark // The Economic Journal. – Apr., 1941. – Vol. 51, No. 201. – Рp. 120–124.
 3. Экономическая теория: истоки и перспективы. – М. : Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2006. – 999 с.
 4. Блауг М. Путеводитель по «Капиталу» / М. Блауг // Экономическая мысль в ретроспек- тиве. – М. : Дело, 1994. – С. 246–264.
 5. Coase, Ronald H. The Institutional Structure of Production / Coase, Ronald H. // The Ameri- can Economic Review. – Sep., 1992. – Vol. 82, No. 4. – Рp. 713–719.
 6. System of National Accounts 2008 [Електронний ресурс] / [European Commission, Interna- tional Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development, United Nations, World Bank]. – Нью-Йорк, 2009. – p. 722. – Режим доступу : https://unstats.un.org/ unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf.
 7. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : моно- графія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 820 с.
 8. Красильников О. Ю. Структурные сдвиги в экономике : монография / О. Ю. Красильни- ков. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2001. –164 с.

Завантажити