МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

УДК:330.101.541[364-787.2:364.662]

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-7-16

Автор:

Оліфіренко Лілія Дмитрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Коваль Крістіна Павлівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено зв’язок рівня економічного розвитку з рівнем соціального захисту населення щодо вирішення проблем соціальної сфери та подолання бідності. Проведено аналіз основних макроекономічних показників, що слугують індикаторами кономічного розвитку країни, а також моніторинг рівня життя населення України як за власною оцінкою громадян, так і за офіційними даними Державної служби статистики України. Виявлені нагальні проблеми соціального захисту населення та запропоновано шляхи удосконалення системи надання соціальних послуг та підвищення якості послуг.

Ключові слова:

людський капітал; рівень життя; бідність, соціальна політика; соціальний захист; якість соціальних послуг

Список використаних джерел:

1.  Ажнюк М. О.,  Передерій  О.  С. Основи економічної теорії: навчальний посібник.  Київ: Знання, 2008. 368 с.

2. Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом:  навчальний  посібник.  Київ:  КНЕУ,  2005.  403  с.  URL:  http://buklib.net/books/21930 (дата звернення: 10.04.2018).

3.  ВВП  у  VI  кварталі  2017  року.  URL:  http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=9d84e0b9-b901-475e-9b94-7e590ffa71ed&tag=Informatsiino-analitichniMateriali4 (дата звернення: 10.04.2018).

4. Доклад о мировом развитии 2000/2001 года. Наступление на бедность / Всемирный банк. Москва: Весь мир, 2001. 376 с.

5. Звіт-моніторинг «Система соціальних послуг в Україні». Бюро соціальних та політичних розробок,  2015.  URL:  https://bureau.in.ua/downloads/social-reform/reportua.pdf  (дата  звернення:  05.11.2017).

6.  Комарницький  І.  Ф.  Економічна  теорія.  Чернівці,  2006.  334  с.  URL: http://buklib.net/books/33907 (дата звернення: 01.04.2018).

7. Лібанова Е. М., Гладун О. М., Лісогор Л. С. Вимірювання якості життя в Україні: аналітична доповідь. Київ, 2013. 50 с.

8.  Небава  М.  І.  Теорія  макроекономіки:  навчальний  посібник.  Київ:  Слово,  2005.  536 с. URL: http://posibnyky.vntu.edu.ua/makro_ek/12.htm (дата звернення: 05.04.2018).

9. Оліфіренко Л. Д. Удосконалення інституціонального простору як чинник подолання кризових тенденцій у державному управлінні. Розумовські зустрічі: зб. наук. пр. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. № 2. С. 119–127.

10.  Підходи  до  планування  процесів  подолання  бідності  /  United  Nations  Development Programme.  Київ,  2012.  11  с.  URL: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/PR/_poverty_ukr.pdf (дата звернення: 30.03.2018).

11. Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги: Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  29.01.2003  №  117.  URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/117-2003-п (дата звернення: 12.01.2018).

12.  Про  затвердження  Державної  цільової  соціальної  програми  подолання  та  запобігання бідності на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 1057. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057_2011 (дата звернення: 15.04.2018).

13. Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів: Наказ Міністерства фінансів  України  від  06.06.2012  №  687.  URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1057-12/page (дата звернення: 05.11.2017).

14. Про стратегію подолання бідності: Указ Президента України від 15.08.2001 №637/2001. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/637/2001 (дата звернення: 01.04.2018).

15. Про схвалення Стратегії подолання бідності: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd (дата звернення: 01.04.2018).

16.  Самооцінка домогосподарствами  України  рівня своїх  доходів:  статистичний  збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2017. 77 с.

17. Соціальний захист населення України: статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2017. 123 с.

18. Соціальні індикатори рівня життя населення: статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2017. 198 с.

19.  Хайнц  Ламперт.  Социальная  рыночная  экономика.  Германский  путь.  Москва:  Дело, 1994. 224 с.

20. Olifirenko L. D. Factoring of overcoming crisis tendencies in public administration. Ukraine – EU. Modern  technology,  Business  and  law:  collection  of  international  scientific  papers:  in  2  parts.  Part  2. (Košice,  Slovak  Republic,  Republic-Poland,  Slovakia,  April  19-23,  2016).  Chernihiv:  CNUT,  2016. P. 124–126.

21.  Derii  Zh.  V.,  Zosymenko  T.  I.,  Skyba  S.  A.  Extended  reproduction  of  human  potential  in today's environment. Scientific bulletin of Polissia. 2016. № 2(6). P. 66–72.

 

 

Завантажити