КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕНОВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА ТА ЇЇ ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК:338.43:631.1:338.33

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-40-46

Автор:

Лівінський Анатолій Іванович, Одеський державний аграрний університет (вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, 65012, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена оцінці сучасного стану функціонування підприємств тваринництва в Україні та обґрунтуванню напрямів щодо формування стратегії реновації суб’єктів аграрного виробництва. Ідентифіковано, що неcтабільність соціально-економічної ситуації в Україні, низький рівень концентрації капіталу в аграрній сфері, диспаритет цін між сільськогосподарською продукцією і продукцією промисловості та його наслідки зумовили хронічні проблеми у сфері тваринництва. Обґрунтовано, що формування мaтeрiaльно-тeхнiчної бaзи суб’єктів аграрного виробництва вiдповiдно до cучacних cвiтових cтaндaртiв, пiдвищeння рiвня фондозaбeзпeчeноcтi гaлузi, розширeнe вiдтворeння оcновного кaпiтaлу потрeбують знaчних iнвecтицiй, якi можнa зaбeзпeчити шляхом комплeкcу iнcтитуцiонaльних зaходiв у процeci формування стратегії реновацій. Запропонована інтегрована система інституційного забезпечення реновацій у контексті стратегічного розвитку виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва.

Ключові слова:

тваринництво; аграрне виробництво; реноваційний розвиток; сільськогосподарська продукція; інтенсифікація; стратегія; інституційне забезпечення

Список використаних джерел:

1. Гришова І. Ю. Пріоритетні напрями реструктуризації як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Економічний простір. 2015. № 100. С. 125–135.

2.  Довгань Л.  Є., Каракай Ю.  В., Артеменко  Л.  П.  Стратегічне  управління: навч. посіб. – 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2011. 440 с.

3.  Реалізація  продукції  сільськогосподарськими  підприємствами  за  2016  рік.  К.:  ДССУ, 2017. 120 c.

4.  Малік  М.  Й.  До  питання  сталого  розвитку  сільських  територій.  Економіка  АПК.  2008. № 5. С. 51–55.

5.  Наумов О.  Б.  Стратегічні  вектори  державного  регулювання  агропромислового  виробництва: інструменти та методи консолідації ресурсів розвитку. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 4. С. 93–100.

6. Щербата М. Ю. Управління оборотними активами молокопереробних підприємств АПВ. Бізнес-навігатор. 2014. № 1. С. 155–159.

7. Gryshova I. Yu., Shestakovska T. L. The asymmetry of the resource configuration and its destructive impact on the capitalization of agribusiness. The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2017. № 2. Р. 128–133.

8. Gryshova I.Yu., Strielkowski W. Ukrainian labour migration in the Czech Republic. Scientific bulletin of Polissia. 2016. № 4 (8). С. 224–231.

9.  Митяй  О.  В.  Альтернативні  джерела  підтримки  та  зміцнення  економічної  безпеки підприємств  агропродовольчої сфери.  Науковий  вісник  Херсонського  державного  університету. Серія: «Економічні науки». 2014. Вип. 9-1. Ч. 1. С. 57–60.

Завантажити