ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

УДК:342:[005.412:33.012.61-022.51/.5

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-62-71

Автор:

Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, м. Харків, 61166, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено особливості законодавчого забезпечення державної підтримки та стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва в Україні. Визначено етапи періодизації розвитку законодавчого забезпечення підприємництва в Україні. Здійснено класифікацію нормативно-правового забезпечення державного регулювання та підтримки малого та середнього підприємництва в Україні з виокремленням нових критеріальних ознак: за сферами регулювання/дерегулювання; за характером державного впливу; за призначенням; за хронологією.

Ключові слова:

законодавче забезпечення; мале та середнє підприємництво; регулювання; дерегулювання; концепція; періодизація; класифікація

Список використаних джерел:

1.  Стратегія  сталого  розвитку  «Україна  2020»:  затверджена  Указом  Президента  України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 (дата зве-

рнення: 20.12.2017).

2.  Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» від 27 листопада 2014 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/33/f439014n8.pdf (дата звернення: 10.12.2017).

3.  Диковенко К. О. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення державного регулювання господарської діяльності в Україні. Юридична наука Господарське право. 2011. № 2. С. 99–100.

4.  Вільна енциклопедія. URL:https://uk.wikipedia.org (дата звернення: 20.12.2017).

5.  Кузьмін Р. Р. Підвищення якості господарського законодавства, боротьба з економічною злочинністю  потребують  вдосконалення  регуляторної  політики.  Право  України.  2007.  № 10. С. 82–85.

6.  Мамутов В. К. Законодавче забезпечення економічної політики. Щорічник українського  права : зб. наук. пр. / відп. за вип. О. В. Петришин. Харків: Право, 2009. № 1. С. 184–191.

7.  Про підприємництво:  Закон  України від  07.02.1991 № 698-XII.  Відомості  Верховної  Ради УРСР (ВВР). 1991. № 14. Ст. 168.

8.  Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 № 887-XII. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). 1991. № 24. Ст. 272.

9.  Про Концепцію державної політики розвитку малого підприємництва: Постанова Кабінету Міністрів України № 404 від 03.04.1996. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/404-96-%D0%BF (дата звернення: 18.11.2017).

10. Про Програму розвитку малого підприємництва в Україні на 1997-1998 роки: Постанова Кабінету  Міністрів  України  від  29  січня  1997  р.  №  86.  URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/86-97-%D0%BF (дата звернення: 15.12.2017).

11. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України  від 23.07.1998 № 817/98.  URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/817/98  (дата  звернення: 20.12.2017).

12. Про  засади  державної  регуляторної  політики    у  сфері господарської  діяльності: Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 (дата звернення: 20.12.2017).

13. Про  Концепцію  вдосконалення  державного  регулювання  господарської  діяльності:  Указ Президента  України  від 03.09.2007 № 816/2007.  URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/816/2007 (дата звернення: 15.11.2017).

14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України.  2011.  № 13-14,  15-16,  17.  Ст. 112.  URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  (дата звернення: 20.12.2017).

15. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України.  2010.  №  50-51.  Ст.  572.  URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  (дата  звернення: 16.10.2017).

16. Про  схвалення  Концепції  Загальнодержавної  програми  розвитку  малого  і  середнього підприємництва на 2014-2024 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня  2013  р.  №  641-р.  URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80  (дата  звернення:  20.10.2017).

17. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон  України  №4618-17  від  22.03.2012.  URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4618-17  (дата звернення: 03.12.2017).

18. Про  державну  допомогу  суб’єктам  господарювання:  Закон  України  від  01.07.2014 № 1555-VII.   URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1555-18 (дата звернення: 02.12.2017).

19. Митний  кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI.  Відомості  Верховної  Ради  України. 2012.  № 44-45, 46-47,  48. Ст. 552.  URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  (дата  звернення: 20.12.2017).

Завантажити