КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

УДК:338.2

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-72-79

Автор:

Ярошенко Іван Васильович, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, м. Харків, 61166, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті запропонована технологія виявлення проблемних напрямків розвитку лісопромислового комплексу України на основі когнітивного підходу, яка складається з п’яти етапів: оцінка стану і тенденцій розвитку світового лісопромислового комплексу та України, виявлення проблемних аспектів; побудова когнітивної карти; побудова когнітивної моделі (зваженого орграфа) розвитку лісопромислового комплексу України; сценарне моделювання розвитку лісопромислового комплексу України; вибір заходів і напрямів реалізації обраного сценарію розвитку лісопромислового комплексу України. Результати проведення когнітивного моделювання розвитку лісопромислового комплексу можуть стати підґрунтям для розробки та оцінки різного роду управлінських дій, спрямованих на вдосконалення галузей та підприємств, що входять у комплекс, цілеполягання розвитку, виявлення та запобігання можливих загроз, а також дасть можливість цілеспрямовано та взаємопов’язано вирішити комплекс проблем, притаманних лісовій промисловості та оцінити наслідки прийнятих рішень.

Ключові слова:

лісопромисловий комплекс; когнітивний підхід; моделювання

Список використаних джерел:

1.  Горелова Г. В., Мельник Э. В., Коровин Я. С. Когнитивный анализ, синтез, прогнозирование развития больших систем в интеллектуальных РИУС. Искусственный интеллект. 2010. № 3. С. 61–72.

2.  Робертс Ф. С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экономическим задачам / пер. с англ. А. М. Раппопорта, С. И. Травкина; под ред. А. И. Теймана. Москва: Наука, гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. 496 с.

3.  Axelrod R. The Structure of decision: cognitive maps of political elites. Princeton: University Press, 1976.

4.  Макарова Г. Когнітивне моделювання у прогнозуванні економічного потенціалу підприємства. Вісник КНТЕУ. 2013. №4. С. 81–91.

5.  Ячменьова В. М., Височина М. В., Сулима О. Й. Ефективність управління діяльністю промислового підприємства та діагностика загроз: монографія. Сімферополь: ВД АРІАЛ, 2010. 472 с.

6.  Макаренко Д. И., Хрусталев Е. Ю. Качественный подход к прогнозированию и управлению развитием оборонно-промышленного комплекса. Проблемы прогнозирования. 2007. № 5. С. 27–42.

7.  Прохорова В. В. Науково-методичні аспекти розробки когнітивного підходу щодо моделювання управлінських впливів на розвиток підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2011. № 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/index.htm (дата звернення: 05.12.2017).

8.  Кизим Н. А., Узунов В. В. Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны: монография. Харьков: ИНЖЭК, 2008. 204 с. 

9.  Губарєва І. О. Формування економічної безпеки України: монографія. Харків: ІНЖЕК, 2015. 443 с.

10.  Доровський О. В. Стратегія розвитку фармацевтичної галузі України: монографія. Харків: ІНЖЕК, 2014. 272 с.

11. Горелова Г. В., Мельник Э. В. О когнитивном моделировании развития ситуаций в регионе в условиях быстрых изменений среды и противодействия. Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2011. Т. 116, № 3. С. 65–78.

12. Кузнецов О. П., Кулинич А. А., Марковский А. В. Анализ влияний при управлении слабоструктурированными  ситуациями  на  основе  когнитивных  карт.  Человеческий  фактор  в управлении  /  под ред.  Н. А. Абрамовой,  К. С. Гинсберга,  Д. А. Новикова.  Москва: Ком Книга, 2006. С. 313–344.

13.  Авдеева З. К., Коврига С. В., Макаренко Д. И. Когнитивное моделирование для решения задач управления слабоструктурированными системами (ситуациями). УБС, 2007. Вып. 16. С. 26–39.

14. Федулов А. С. Нечеткие реляционные когнитивные  карты. Теория и  системы управления. 2005. № 1. С. 120–132.

15. Шамаева Л. Г. Когнитивная технология анализа и моделирования стратегического развития предприятия. Наукові праці ДонНТУ. Серія: Економіка. 2005. Вип. 91. С. 134–141.

16. Силов  В.  Б.  Принятие  стратегических  решений  в  нечеткой  обстановке.  Москва: ИНПРО–РЕС, 1995. 228 с. 

17. Kosko B. Fuzzy cognitive maps. International Journal of Man-Machine Studies. 1986. Vol. 1. Pp. 65–75.

18. Корноушенко Е. К., Максимов В. И. Управление ситуацией с использованием структурных свойств ее когнитивной карты. Труды Ин-та пробл. упр. им. В. А. Трапезникова РАН. Москва, 2000. Т. XI. С. 85–90

Завантажити