АНАЛІЗ РІВНЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ ЯК СКЛАДОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК:502/504-048.35:330.111.4:332.13

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-98-104

Автор:

Попело Ольга Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У сучасних глобалізаційних умовах спостерігаються суттєві регіональні відмінності екологічного навантаження, що викликано швидкими темпами економічного зростання та підвищення рівнів споживання населення. Екологічні проблеми є дуже гострими для України, вони пов’язані з викидами забруднюючих речовин у повітря, накопиченням токсичних відходів, збереженням значної питомої ваги неочищених стоків, які потрапляють у водні об’єкти. Метою статті є здійснення моніторингу рівня модернізаційного стану екологічної сфери та рейтингування регіонів України на основі розроблених методичних положень, що сприятиме створенню наукового забезпечення прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення екологічних проблем регіонів України. Характеристика екологічного стану навколишнього природного середовища регіонів спирається, головним чином, на індикатори різного роду викидів, що обумовлене виключно наявною інформаційною базою. Рівень модернізаційного стану екологічної сфери пропонуємо розраховувати як відношення інтегрального показника стану навколишнього природного середовища (базуючись на офіційних даних Держкомстату України) до його середнього значення в країні. Інтегральний показник включає індекси стану земельних, водних ресурсів та атмосферного повітря. За результатами рейтингової оцінки показника рівня модернізаційного стану екологічної сфери (РЕКС) у 2015 р. пропонуємо виділити такі 4 групи регіонів: регіони з кризовим РЕКС, регіони з критичним РЕКС, регіони з задовільним РЕКС, регіони з сприятливим РЕКС. Моніторинг модернізаційного стану екологічної сфери дав змогу провести методологічно коректні зіставлення рівнів модернізаційного стану на мезорівні за окремими їх складовими: індекси стану земельних, водних ресурсів та атмосферного повітря. Здійснений моніторинг сприятиме створенню наукового забезпечення прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення екологічних проблем регіонів України.

Ключові слова:

модернізація; продуктивні сили; екологічний стан; регіон; глобалізація

Список використаних джерел:

1. Гнатишин М. А. Сталий еколого-економічний розвиток:  еволюція поглядів.  Ефективна економіка.  2010.  №  12.  URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=409  (дата  звернення: 15.01.2018).

2. Регіональний людський розвиток: статистичний бюлетень / відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ: Державна служба статистики України, 2017. – 66 с.

3. Обиход Г. О., Омельяненко Т. Л. Методичні підходи щодо оцінки рівня екологічної небезпеки  регіонів  України.  Ефективна  економіка.  2012.  №  10.  URL:  http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=1429 (дата звернення: 15.01.2018).

4. Попело О. В. Методичні підходи до оцінки рівня модернізації  продуктивних сил. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 7-1 (49). С. 109–114.

5. Popelo O. V. Methodological approaches to modernization processes of the productive forces in the conditions of Eurointegration. Науковий вісник Полісся. 2017. Т. 1, № 1 (9). С. 218–224.

6. Степаненко А. В., Омельченко А. А. Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку. Економіка України. 2018. № 1. С. 40–53.

7. Інтегральні та комплексні оцінки стану навколишнього природного середовища: монографія / О. Г. Васенко та ін. Харків: НУГЗУ, 2015. 419 с.

Завантажити