ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ЗАСАДАХ ЗБАЛАНСОВАНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

УДК:332.1

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-105-111

Автор:

Красноносова Олена Миколаївна, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, м. Харків, 61166, Україна).

Михайленко Дар’я Геннадіївна, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, м. Харків, 61166, Україна).

Мова статті: англійська

Анотація:

Вектор підвищення залучення територіальних громад до економічного та соціального розвитку є неминучим. Це обумовлено переходом від індустріального суспільства до інформатизованого, що призвело до змін в соціально-економічній системі України. Практика більшості розвинутих країн, які розпочали подібний шлях перетворення, показала високу ефективність такого підходу для вирішення проблем бідності, нерівності, зайнятості та підвищення добробуту і якості життя населення даних країн. Сучасні соціально-економічні дослідження територіальних громад переконують, що нераціональне використання ними існуючих ресурсів призводить до посилення соціального напруження серед населення. В зв’язку з цим, однією із ключових проблем збалансованого розвитку регіону є забезпечення добробуту населення, який включає як задоволення умовами життя так і рівень доходів. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми може бути створення територіальних громад, спроможних забезпечити належний рівень послуг та якісну інфраструктуру. Низка вітчизняних та закордонних вчених П. Гураль, О. Батанов, К. Іонассен, Д. Хіллері, М. Баймуратов, О. Мороз, Е. Остром, Ч. Тібу в своїх працях вивчали питання формування, функціонування і розвитку територіальних громад. Однак, практичного досвіду і знань, що накопичені, недостатньо для уточнення передумов створення територіальних громад на засадах збалансованого соціально-економічного розвитку регіону. Метою статті є узагальнення підходів щодо створення територіальних громад на засадах збалансованого соціально-економічного розвитку регіону. Для створення територіальних громад на засадах збалансованого соціально-економічного розвитку регіону необхідно системне реформування адміністративно-територіального устрою на всіх рівнях. Ґрунтуючись на постулатах теорій фіскальної децентралізації, колективних дій, соціальної самоорганізації, вільної громади необхідно чітко визначити переваги кожної із них та можливість застосування положень у вітчизняних реаліях. Створення територіальних громад на засадах збалансованого соціально-економічного розвитку регіону призведе до уніфікації та упорядкування системи адміністративно-територіальних одиниць, підвищення ефективності використання бюджетних коштів; покращення якості та доступності публічних послуг населенню.

Ключові слова:

територіальна громада; збалансований розвитку регіону; громада; соціально-економічний розвиток

Список використаних джерел:

1.  Гураль  П.  Ф.  Територіальна  громада  в  Україні:  реформа  і  розвиток.  Науковий  вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. 2012. Вип. 1. С. 38–44. 

2.  Батанов  О.  В.  Територіальна  громада  –  первинний  суб’єкт  муніципальної  влади  в Україні: поняття та ознаки. Вісник Центральної виборчої комісії. 2008. № 2 (12). С. 51–57. URL: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf.

3.  Jonassen C. T. Community Typology – Community Structure and Analysis. N.-Y. [s.n.], 1959.

4.  Hillery G. A. Definitions of community: areas of agreement. Rural Sociology. 1955. Vol. 20. Рp. 111–123.

5.  Баймуратов М. Правовий статус територіальної громади в Україні: теоретичні та практичні проблеми. Муніципальний рух: новий етап розвитку: матеріали VII Всеукраїнських муніципальних  слухань  «Муніципальний  рух  в  Україні  –  10  років  розвитку»  (6-8  вересня,  Бердянськ). Київ: Логос, 2002. С. 368–371.

6.  Мороз О. Ю. Територіальна громада: сутність становлення та сучасні українські реалії. Науковий  вісник  «Демократичне  врядування».  2008.  Вип.  2.  URL:  http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Moroz.pdf.

7.  Tiebout C. An Economic Theory of Fiscal Decentralization. Princeton University Press. 1961. URL: http://www.nber.org/chapters/c2273.pdf.

8.  Остром Э.  Управляя общим:  эволюция  институтов  коллективной  деятельности:  пер. с англ. Москва: ИРИСЭН, Мысль, 2010. 447 с.

9.  Павлюк А. П. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування. Київ: НІСД, 2016.61 с. 

10. Токвиль  А.  де.  Демократия  в  Америке:  пер.  с  фр.  /  предисл.  Гарольда  Дж.  Ласки. Москва: Прогресс, 1992. 554 с.

 

Завантажити