РОЛЬ МЕХАНІЗМІВ ГАРАНТУВАННЯ ВИПЛАТ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ СТРАХОВОЇ ДОВІРИ В УКРАЇНІ

УДК:368.025.1(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-119-130

Автор:

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Савченко Тетяна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено дослідження особливостей створення систем гарантування виплат страхувальникам у контексті їх позитивного впливу на підвищення рівня страхової довіри в суспільстві. Визначено та теоретично обґрунтовано сутність таких систем, способи їх організації. З’ясовано, що одним із найбільш популярних способів організації надання гарантування страхових виплат є створення відповідного фонду. Ідентифіковано, що на практиці для створення відповідних фондів використовуються дві моделі їх фінансування: Ex-ante та Ex-post, природа яких була описана. Проаналізовано зарубіжний досвід створення фондів гарантування виплат клієнтам страхових компаній, які були поділені на чотири групи: фонди захисту власників полісів страхування життя та інших видів страхування; фонди захисту власників полісів інших видів страхування; фонди захисту власників полісів страхування життя та спеціальні схеми гарантування, визначено також особливості їх впровадження та функціонування.

Ключові слова:

ринок страхових послуг; система гарантування виплат; моделі Ex-ante та Ex-post; компанії страхування життя; страхова довіра

Список використаних джерел:

1. Ахвледиани Ю. Т. Рынок страховых услуг: современные тенденции и перспективы развития: монография. Москва: РУСАЙНС, 2017. 236 с.

2.  Дубина  М.  В.,  Лисенко І.  В.,  Пілевич Д.  С.  Сучасні тенденції  та  особливості розвитку страхового  ринку  України.  Науковий  вісник  Херсонського  державного  університету.  Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 9. Ч. 7. С. 184–188.

3.  Каракулова  І.  С.  Європейський  досвід функціонування фондів гарантування  страхових виплат. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2011. № 126. С. 33–35.

4. Коваль О. П. Щодо запровадження Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування  життя.  Фінанси  України.  2014.  №  3.  С.  61–68.  URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_3_7 (дата звернення: 01.02.2018).

5.  Комісія  з  регулювання  фінансів  та  ринків  капіталів  Латвії  (FCMC):  сайт.  URL: http://www.fktk.lv/en (дата звернення: 13.01.2018).

6. Кондратенко Д. В., Мужиливский В. В. Анализ целесообразности создания фонда гарантирования  страховых  выплат  по  договорам  страхования жизни в Украине.  Страховые  интересы  современного  общества  и  их  обеспечение:  сб.  материалов  XIV  Междунар.  науч.-практ. конф., 5-7 июня 2013 г. Саратов, 2013. С. 230–234.

7. Леонов Є. Зарубіжні системи гарантування страхових виплат: досвід функціонування та гармонізації.  Економічний  аналіз.  2013.  Т.  12 (2).  С.  257–260.  URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecan_2013_12%282%29__52 (дата звернення: 22.01.2018).

8. Орланюк-Малицкая Л. А. Проблемы формирования гарантий защиты интересов потребителей страховых услуг. Вестник финансового университета. 2012. № 3(69). С. 64–72.

9.  Про  обов’язкове  страхування  цивільно  правової  відповідальності  власників  наземних транспортних  засобів:  Закон  України  від  1  липня  2004  року  № 1961-IV.  URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1961-15 (дата звернення: 11.02.2018).

10. Про прийняття за основу проекту Закону України про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя: Закон України від 8 жовтня 2013 року № 632-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/632-18 (дата звернення: 22.02.2018).

11.  Про  страхування:  Закон  України  від  7  березня  1996  року  № 85/96-ВР.  URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 13.01.2018).

12. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (дата звернення: 05.02.2018).

13. Роговенко Д. С. Актуальні питання гарантування страхових виплат за договорами страхування  життя.  Бюлетень  Міністерства  юстиції  України.  2013.  № 12.  С.  156–162.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2013_12_40 (дата звернення: 15.12.2017).

14. Савченко Т. В., Дубина М. В. Зарубіжний досвід функціонування механізмів гарантування на страховому ринку. Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2017. С. 136–138.

15. Салайчук О. М. Зарубіжний досвід гарантування страхових виплат за договорами автострахування.  Економічний  вісник  університету.  2015.  Вип.  26(1).  С. 222–227.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_26%281%29__41 (дата звернення: 22.01.2018).

16. Саякова Ж. Международный опыт системы гарантирования. Рынок страхования. 2005. № 1 (3). С. 15.

17. Фарат О. І. Передумови створення в Україні ефективної системи гарантування виплат у сфері страхування життя згідно з європейськими стандартами. Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2007. Вип. 17.8. С. 249–256.

18.  Хоминич  И.  П.,  Саввина  О.  В.  Международная  практика  защиты  потребителей  страховых услуг. Экономика, статистика и информатика. Серия: Экономика. Экономические науки. 2014. № 6 (2). С. 359–363.

19. Шкарлет С. М., Дубина М. В., Тунік М. В. Розвиток системи контролінгу в управлінні страховими  компаніями  на  ринку  фінансових  послуг  України:  монографія.  Чернігів:  ЧНТУ, 2016. 320 с.

20.  Dubyna  M.  V.,  Yusuhno  S.  I.,  Bychkova  P.  V.  Functioning  Peculiarities  of  the  Deposit Insurance System in the USA. Business Inform. 2016. № 3. Р. 24–31.

21. Financial  Services Compensation Scheme  (FSCS): site.  URL: https://www.fscs.org.uk (Last accessed: 15.02.2018).

22. Insurance guarantee schemes in the EU. URL: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/guarantee_schemes_en.pdf (Last accessed: 23.12.2017).

23. The  Fonds  de  garantie  des assurances  de personnes (FGAP): site.  URL:  http://www.fgap.fr(Last accessed: 03.02.2018).

24.  The  Fonds  de  garantie  des  assurances  obligatoires  de  dommages  (FGAO):  site.  URL: https://www.fondsdegarantie.fr (Last accessed: 01.02.2018).

25. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny: site. URL: https://ufg.pl (Last accessed: 15.01.2015).

Завантажити