ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ

УДК:336.012.23 (477)

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-150-159

Автор:

Коваленко Юлія Михайлівна, Університет державної фіскальної служби України, (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, 08201, Україна).

Попович Людмила Олексіївна, Університет державної фіскальної служби України, (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, 08201, Україна).

Мова статті: англійська

Анотація:

В Україні розвиток вищої освіти перебуває на стадії реформування та переживає структурні зміни на всіх рівнях системи. Метою дослідження є визначення проблем та напрямів удосконалення фінансування закладів вищої освіти в Україні. У статті окреслено основні проблеми, що характерні для вітчизняної системи освіти: низький рівень інтернаціоналізації вітчизняних закладів вищої освіти; неузгодженість позицій науковців та політиків щодо розвитку освіти; моральний та матеріальний знос основних засобів і нематеріальних активів; відносна сповільненість темпів розвитку освіти в порівнянні зі стрімкою модернізацією сучасного суспільства; відставання якості освіти у порівнянні з освітніми системами розвинених держав світу; низький рівень підготовки випускників. Особливого значення набули проблеми фінансового характеру, а саме: незбалансованість джерел фінансування вищої школи (значне превалювання державної частки); недостатнє фінансування інноваційних потреб та розвитку наукового-педагогічного потенціалу; відсутність чіткої стратегії розвитку фінансування. Визначено позицію України в Індексі глобальної конкурентоспроможності за якістю вищої освіти та науково-дослідної роботи у 2013-2017 рр. Досліджено частку державних витрат на вищу освіту України у 2017 році у порівнянні з європейськими країнами. На основі проведеного аналізу запропоновано основні напрями вдосконалення механізму фінансування закладів вищої освіти в Україні, зокрема: відмова від фінансування переважно з державного бюджету; вдосконалення та поглиблення автономії; включення науково-дослідних установ у склад провідних університетів; розширення самостійності закладів вищої освіти щодо розпорядження ресурсами, включаючи кошти з бюджету; здійснення розподілу бюджетних надходжень у відповідності зі статтями бюджетної класифікації; стимулювання здійснення різних видів дохідної діяльності; надання закладам вищої освіти статусу дослідницьких з метою формування національної інноваційної системи. У сучасному світі має більшою мірою усвідомлюватися те, що без здійснення парадигмальних змін освіти, а також достатнього фінансування навчальних закладів, вища школа буде неспроможна виконувати свою місію підготовки молоді в конкурентоспроможних умовах розвитку економіки знань.

Ключові слова:

освіта; вища освіта; заклади вищої освіти; європейська інтеграція; європейські стандарти; фінансування; механізм фінансування

Список використаних джерел:

1.  Бурдонос Л.  І. Кризові  явища в  системі вищої  освіти  України.  Молодий  вчений.  2015. № 2. С. 978–981.

2.  Вербицька А. В. Фінансування вищої освіти країн Європейського Союзу: стратегічні пріоритети державної політики. Держава та регіони. Сер. «Державне управління». 2016. № 2. C. 45–51.

3.  Добко Т. А. Управління вищим навчальним закладом в умовах диверсифікації джерел фінансування вищої освіти. Новий колегіум. 2017. № 1 (87). C. 22–31.

4.  Жиляєв І. Б., Ковтунець В. В., Сьомкін М. В. Вища освіта України: стан та проблеми. Київ:  Науково-дослідний  інститут  інформатики  і  права  Національної  академії  правових  наук України, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2015. 96 с.

5.  Заїка Ю. А. Регулювання сфери вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи економічного розвитку. Економічний форум. 2016. № 1. С. 347–355.

6.  Коваленко Ю. М. Фінансові інструменти в сучасному вимірі. Науковий вісник НУДПСУ: зб. наук. пр. Ірпінь, 2010. Вип. 2 (49). С. 84–90.

7.  Національна  доповідь  про  стан  і  перспективи  розвитку  освіти  в  Україні  /  редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови); за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ: Педагогічна думка, 2016. 448 с.

8.  Лещук  В.  П.,  Іщук  Л.  І.  Джерела  фінансування  вищої  освіти.  URL: www.nbuv.gov.ua/.../zbirnuk_O_FN_5_Ч_1_352.pdf (дата звернення: 05.02.2018).

9.  Панич О. І. Реформа фінансування вищої освіти: на що слід звернути увагу. Освітня політика:  портал  громадських  експертів.  URL:  http://education-ua.org/ua/articles/1068-reforma-finansuvannya-vishchoji-osviti-na-shcho-slid-zvernuti-uvagu (дата звернення: 12.12.2017).

10. Пересада А. А., Майорова Т. В. Проектное финансирование. Киев: КНЕУ, 2007. 767 с.

11. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності  2017–2018.  URL:  http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2 (дата звернення: 03.12.2017).

12. Попович  Л.  О.  Загальні  аспекти  механізму  фінансування  вищих  навчальних  закладів. Збірник  наукових  праць  Університету  державної  фіскальної  служби  України.  2017.  № 1. С. 227–240. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2017_1_18 (дата звернення: 21.01.2018).

13. Семенець Ю. А. Аналіз стану фінансування системи вищої освіти в  Україні. Інтернаука. Серія: «Економічні науки». 2017. № 5 (5). С. 77–83.

14. Совсун  І.  Р.  Чому  українських  університетів  немає  у  світових  рейтингах?  Українська правда. 2017. 19 верес. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/09/19/226499 (дата звернення: 12.01.2018).

15. Троцик Т І. Видатки на освіту та науку в Україні: проблеми та основні шляхи вдосконалення. URL:  http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Evu/2011_17_2/Trotsyk.pdf (дата  звернення: 30.01.2018).

16. Тульчинська С. О. Вимоги та критерії визначення статусу дослідницьких університетів в  Україні.  Маркетинг  і  менеджмент  інновацій.  2015.  № 1.  С. 158–166.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2015_1_15 (дата звернення: 03.02.2018). 

17. Цюк О. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти Швеції. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 2. С. 169–178.

18. Чумак О. В. Модернізація державного механізму фінансування вищої освіти в умовах її реформування.  URL:  http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-3/doc/2/03.pdf  (дата  звернення: 22.01.2018).

19. Futao H.  Changes and challenges to  higher  education financing  in Japan. Centre for Global Higher Education, UCL Institute of Education. 2016. 

20. Megan K., Akabas Sh., Varn J. Higher Education Trends: Rising Costs, Stagnant Outcomes, State  Initiatives.  2017.  URL:  https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2017/03/BPC-Higher-Education-Rising-Costs-Stagnant-Outcomes.pdf (Last accessed: 05.01.2018).

21. OECD.  Education  at  a  glance.  URL:  www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm (Last accessed: 15.01.2018).

22. QS  World  University  Rankings.  URL:  http://osvita.ua/abroad/higher_school/university-raitings/52222/ (Last accessed: 17.02.2018).

 

Завантажити