ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЮРИДИЧНИМИ І ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

УДК:657

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-175-179

Автор:

Сарапіна Ольга Андріївна, Херсонський національний технічний університет,(вул. Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008, Україна)

Стефанович Наталія Ярославівна, Херсонський національний технічний університет,(вул. Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведена порівняльна характеристика обліку амортизації необоротних активів різними суб’єктами господарської діяльності з метою визначення об’єкта оподаткування. Визначені відмінності методологічних підходів до визнання, оцінки основних засобів та порядку нарахування амортизації юридичними особами і фізичними особами-підприємцями. Обґрунтована необхідність внесення змін до Податкового кодексу України щодо регулювання нарахування амортизації необоротних активів фізичними особами-підприємцями

Ключові слова:

суб’єкти господарювання; юридичні особи; фізичні особи-підприємці; необоротні активи; основні засоби; нематеріальні активи; амортизація; первісна вартість; вартість, що амортизується.

Список використаних джерел:

1.  Діяльність  суб’єктів  господарювання  за  2016  рік:  статистичний  збірник.  URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ9_u.htm (дата звернення: 10.01.2018).

2.  Бондар М. І., Бабіч В. В. Амортизація необоротних активів: облік та оподаткування. Вісник ЖДТУ. 2011. № 1 (55). С. 33–34.

3.  Голов С. Ф. Дискусійні аспекти амортизації. Бухгалтерський облік і аудит. 2005. № 5. С. 3–8.

4.  Диба В. М. Нематеріальні активи: принципи визначення та визнання. Вчені записки. 2008. Вип. 10. С. 217–222. 

5.  Диба В. М. Оцінка й амортизація нематеріальних активів. Формування ринкової економіки. 2008. Вип. 20. С. 451–462.

6.  Довгопал Н., Несторенко М. Амортизація: предметна сутність і ступінь впливу на відтворення основних засобів. Бухгалтерський облік і аудит. 2010. № 12. С. 3–13.

7.  Кафка С. М. Зміст і призначення амортизації основних засобів. Економічний аналіз. 2017. Т. 27. № 1. С. 270–279.

8.  Податковий  кодекс України. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page  (дата звернення: 11.12.2017).

9.  Положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку  8  «Нематеріальні  активи».  URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (дата звернення: 15.12.2018).

10.  Положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку  7  «Основні  засоби».  URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення: 15.12.2018).

 

Завантажити