НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

УДК:657.1

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-200-205

Автор:

Голик Василь Романович, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, (вул. Черешнева, 21, м. Ужгород, 88000, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті визначено місце і роль управлінського обліку в системі управління підприємством. Узагальнено наукові підходи до розкриття сутності досліджуваного поняття. Наголошено, що в сучасних умовах господарювання актуалізується запровадження управлінського обліку на підприємствах, оскільки достовірна інформація щодо економіко-технічного, фінансового і ресурсного потенціалу підприємства уможливлює прийняття адекватних управлінських рішень для забезпечення його ефективного функціонування. Сутнісні особливості управлінського обліку розглянуто через призму його функціонального спрямування, зокрема інформаційної, контролюючої, аналітичної, прогнозної та комунікаційної функцій. На основі проведеного дослідження подано авторське бачення сутності управлінського обліку, що з урахуванням функціонального спрямування дає можливість сформувати дієву інформаційно-аналітичну систему, яка сприятиме підвищенню ефективності управління підприємством.

Ключові слова:

управлінський облік; система управління підприємством; наукові підходи; функціональне спрямування; прийняття управлінських рішень

Список використаних джерел:

1.  Апчерч  А.  Управленческий  учет:  принципы  и  практика.  М.:  Финансы  и  статистика, 002. 952 с.

2.  Атрилл П., Э. Мак Лейни. Управленческий учет для нефинансовых менеджеров / пер. с англ.; под ред. Каныгина С. Л. Днепропетровск: Баланс-клуб, 2003. 624 с. 

3.  Биба В. В., Матюшина Ю. І. Система управлінського обліку: сутність, завдання та етапи впровадження. URL: http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/269/1/Byba_Matyushina_statty.pdf2 (дата звернення: 20.01.2018).

4.  Білоусова  І.  Проблеми  вдосконалення  управлінського  обліку.  Бухгалтерський  облік  і аудит. 2008. № 3. С. 35–40.

5.  Бондарчук Н. В. Управлінський облік як основа для створення нових і ефективних систем  управління  підприємством.  URL:  https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/v2i3/42.pdf (дата звернення: 20.12.2017).

6.  Бородкін О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і  організація. Бухгалтерський облік і аудит. 2001. № 2. С.45–53. 

7.  Волкова  О. Н.  Управленческий  учет:  учебник.  Москва:  ТК  Велби,  Изд-во  Проспект, 2005. 472 с. 

8.  Гаррисон Ч.  Учет  себестоимости  в  помощь  производственнику.  Москва:  ЦУНХУ  Госплана СССР, 1935. 8 с.

9.  Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. Київ: Автоінтерсервіс, 1996. 554 с.

10. Марущак Л., Павликівська О. Управлінський облік як основа для прийняття рішень. Галицький економічний вісник. 2012. № 6(39). С. 92–98. 

11.  Нападовська Л. В. Управлінський облік: монографія. Донецьк: Наука і освіта, 2000. 450 с.

12. Нападовська Л. В. Управлінський облік. Київ: Книга, 2004. 544 с.

13. Палій В. Ф. Управленческий учет – новое прочтение внутрихозяйственного расчета. Бухгалтерський облік. 2000. № 17. С. 58–62.

14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV (зі змінами і доповненнями). URL: http://www.ligazakon.ua (дата звернення: 15.12.2018). 

15. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Київ: КНЕУ, 2006. 526 с.

16. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет:  управленческий аспект: пер. с англ. / под ред. Я. В. Соколова. М.: Финансы и статистика, 2001. 416 с.

17. Чумаченко М. Г. Управлінський облік потребує підтримки. Бухгалтерський облік  і аудит. 2003. № 5. С. 3–7.

18.  Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. Москва: Финансы и статистика, 1996. 559 с.

 

Завантажити