СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КООРДИНАТ

УДК:304.42:334.021

DOI:10.25140/2411-5215-2018-2(14)-13-23

Автор:

Лисенко Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто сутність та основні складові соціальної інфраструктури. Визначено, що соціальну інфраструктуру треба розглядати як єдину цілісну систему, діяльність якої спрямована на забезпечення гармонійного розвитку людини. Відзначено, що необхідною умовою підвищення рівня та якості життя населення є наявність розвиненої соціальної інфраструктури, головною метою якої є цілісний та всебічний розвиток людини, через створення комплексу життєво важливих благ, необхідних для розширеного відтворення людського потенціалу. Особлива увага приділяється освітній, медичній та культурній підсистемам соціальної інфраструктури як базису формування людського потенціалу в системі європейських координат. Виявлено характерні ознаки системи освіти, медичної та культурної підсистеми соціальної інфраструктури як базису формування людського потенціалу; визначено заходи з їх наближення до стандартів ЄС.

Ключові слова:

соціальна інфраструктура; людський потенціал; вища освіта; медицина; культура; європейський досвід; конкурентоспроможність; соціально-економічний розвиток регіонів

Список використаних джерел:

1. Дерій Ж. В., Скиба С. А. Вплив механізмів державного регулювання на процеси функціонування людського потенціалу. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2016. № 1 (15). С. 18–30.

2. Ільчук В. П., Лисенко І. В. Матеріальне та інфраструктурно-інституційне забезпечення становлення та розвитку інформаційної економіки в Україні. Актуальні проблеми формування та розвитку інформаційної економіки в Україні: колективна монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2017. С. 147–163.

3. Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80.

4. Лисенко І. В. Кластеризаційний механізм модернізації продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку депресивних регіонів. Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: колективна монографія / за заг. ред. к.е.н., професора Л. О. Коваленко: у 2 томах. Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. T. 1. С. 163–180.

5. Лисенко І. В. Механізми фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємства в умовах фінансово-економічної безпеки. Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки: колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2017. С. 162-175.

6. Лисенко І. В., Лисенко Н. В. Сучасний стан та мотивація наукової діяльності молодих вчених в Україні. Молодь. Наука. Інновації: Роль та місце бібліотек в модернізації науковоосвітнього простору: VI Міжнародна наукова конференція молодих учених (15 травня 2015 р., м. Київ). URL: http://nbuviap.gov.ua.

7. Лисенко І. В., Штирхун Х. І. Концептуальні підходи до формування фінансових ресурсів підприємства в контексті фінансово-економічної безпеки. Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства: колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. С. 295–304.

8. Пахлова С. Є. Європейські тенденції в культурній політиці України. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=420.

9. Пігуль Н. Г. Соціальна інфраструктура: функціональне призначення та особливості розвитку. Економічний аналіз. 2014. Т. 16. № 1. С. 117–122. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/493/pdf_341.

10.Реформа освіти та науки. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-osviti.

11.Реформа системи охорони здоров’я. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya.

12. Холявко Н. І. Вища освіта в системі факторів впливу на становлення інформаційної економіки. Бізнес Інформ. 2018. № 3. С. 121–126.

13. Холявко Н. І. Міжнародне співробітництво європейських університетів. Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий освітній простір: економічний вимір: монографія / І. С. Каленюк, О. І. Гонта, М. П. Вербовий, Н. І. Холявко; за заг. ред. д.е.н., проф. І. С. Каленюк. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2011. С. 118–135.

14. Холявко Н. І. Міжнародне та транскордонне співробітництво як чинник забезпечення конкурентоспроможності університеті. Освітній імператив суспільного розвитку: наукова монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. І. С. Каленюк. Чернігів: ЧДІЕУ, 2014. С. 92–128.

15. Холявко Н. І. Розвиток системи вищої освіти в умовах інформаційної економіки: фінансові аспекти. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. 2017. № 2 (3). URL: http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/91.pdf.

16.Rohova E. V., Lysenko I. V. Innovative directions of economic development of regions of Ukraine: Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. Vol. 2. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. Рр. 65–68.

17. Tkalenko N., Kholiavko N., Hnedina K. Vectors оf Higher Education Sector Transformation іn Conditions оf the Information Economy Formation. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 4 (12). Part 1. Рр. 44–49.

Завантажити