ВИХІД ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

УДК:339.944(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-7-14

Автор:

Маргасова Вікторія Геннадіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Акименко Олена Юріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто правові засади підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Досліджено процес реалізації політичного курсу України, як європейської держави, що прагне рівноправного взаємовигідного партнерства з ЄС, на інтеграцію до ЄС та його впливу на зовнішньоекономічні зв’язки і зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин. Доведено зв'язок особливого географічного розташування країни (між Європою і Азією) та багатовекторності зовнішньополітичної орієнтації (східний – країни СНД, західний – Польща, Західна Європа, США та південно-східний – Болгарія, Туреччина, країни Сходу), наведено аргументи на користь розвитку співпраці України з ЄС. Доведено, що поєднання поглибленого цільового регуляторного наближення з фокусом на участі в європейських ланцюгах створення доданої вартості, промислового аутсорсингу; ширшого залучення України до програм «Горизонт 2020» та COSME; обміну новітніми технологіями, є потенційними напрямами співробітництва України та ЄС.

Ключові слова:

Угода про асоціацію; Європейський Союз; зовнішня політика; інтеграція; зовнішньоторговельні перспективи; вітчизняні підприємства; експорт.

Список використаних джерел:

1. Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної ради Ук-раїни   «Про  внутрішнє  та  зовнішнє  становище   України  в  2018  році».  URL: www.niss.gov.ua/public/File/analit_dopovid_POSLANNYA_2018_FINAL%20(2)(1).pdf.2. Відносини Україна-ЄС. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/relations.

3. Відносини між ЄС та Україною: інформаційна довідка. URL: https://eeas.europa.eu/ headquarters/headquarters-Homepage/29685/node/29685_uk.

4. Договір про Європейський Союз. Міжнародний документ від 07.02.1992 № 994_029. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029.

5. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2017 році: статистичний збірник / за  ред. А. О. Фризоренко. Київ: Держкомстат України, 2018. 146 с.

6. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2.

7. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 № 2411-17.  URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.

8. Про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та першочер-гові заходи у цьому напрямі: Постанова Верховної Ради України від 13.03.2014 № 874-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/874-18.

9. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан і перспективи розвитку еко-номічних відносин України з ЄС (зона вільної торгівлі) та Митним союзом»: Постанова Верховної Ради України від 19.05.2011 № 3400-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3400-17.

10. Про рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з Європейським Союзом: Постанова Верховної Ради України від 28.11.2002 № 299-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299-15.

11. Реальний сектор економіки України: пріоритети розвитку в умовах зміни вектора економічної політики: аналітична доповідь / Собкевич О. В., Шевченко А. В., Михайличенко К. М., Русан В. М., Бєлашов Є. В. та ін. Київ: НІСД, 2017. 40 с.

12. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ: НІСД, 2017. 496 с.

13. Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2017 році: статистичний збірник / за ред. О. Г. Осауленко. Київ: Консультант, 2018. 258 с.

14. Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2017 році: статистичний збірник / Державна служба статистики України. К., 2018. 181 с.

15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро-пейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21.03.2014 № 984_011. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Завантажити