СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ МОРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ

УДК:351.824.1

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-55-62

Автор:

Вдовенко Наталія Михайлівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)

Павленко Марина Миколаївна, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті висвітлено вітчизняний та світовий досвід у підходах до регулювання та розвитку галузей морського господарства та круїзного туризму як складової реалізації політики модернізації національної економіки. Викладено результати аналізу попередніх досліджень та поглиблене обґрунтування підходів щодо оцінки сучасного стану розвитку галузей морського господарства та круїзного туризму. Доведено, що збалансований розвиток галузей морського господарства сприяє забезпеченню координуючої ролі держави в реалізації національної туристичної політики із застосуванням принципів та методів регулювання, концентрації ресурсів держави на пріоритетних завданнях функціонування цієї сфери, заходів формування та розвитку інформаційної системи в круїзному туризмі та поступовій її інтеграції до світової інформаційної туристичної мережі в сучасних умовах.

Ключові слова:

морське господарство; галузь; круїзний туризм; флот; регулювання; Морська доктрина України.

Список використаних джерел:

1. Баришнікова В. В. Пріоритети розвитку морегосподарського комплексу України в умовах глобалізації: аналітична доповідь. Регіональна філія національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі. Одеса: Фенікс, 2013. 168 с.

2. Голубкова И. А. Закономерности развития круизного туризма. Ефективна економіка. 2012. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.

3. Жихарева В. В. Сучасні тенденції розвитку ринку круїзного судноплавства. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2012. № 39 (2). С. 153–166.

4. Зацепіна Н. О. Історія виникнення та сучасний стан круїзного туризму в світі. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2012. Вип. XXXIV. С. 232–234.

5. Іванов А. М., Саламатіна С. Є. Перспективи розвитку морського круїзного туризму в Ук-раїні. Бізнес-навігатор. 2015. № 1 (36). С. 145–151.

6. Ільченко С. В. Конкурентоспроможність та сталий розвиток морегосподарського компле-ксу України. Одеса. ІПРЕЕД НАН України, 2011. 427 с.

7. Китай станет вторым по величине круизным рынком мира, пишет «Жэньминь Жибао». URL: https://24.kgbolshoj_tirazh/21317_kitay_stanet_vtoryim_povelichine_kruiznyim_ryinkom_mira_pishet_je nmin_jibao/full.

8. Клочков Ю. П. Прогнозна модель попиту на послуги морського круїзного транспорту. Залізничний транспорт України. 2003. Вип. 2. С. 43–44.

9. Котлубай А. М. Развитие торгового судоходства: проблемы и перспективы развития: мо-нография. Одесса, 2008. 380 с.

10. Логунова    Н.    А.    Теоретические   аспекты   развития   круизного  туризма. URL: http://www.rusnauka.com/19_AND_2013.

11. Ляховська О. С. Cтан та перспективи розвитку круїзного туризму в Україні початку ХХІ ст. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2013. Вип. 19 (1). С. 177–182.

12. Макогон Ю. В., Лысый А. Ф., Гаркуша Г. Г., Грузан A. В. Украина – держава морская: монография / под ред. Ю. В. Макогона. Донецк: ДонНУ, 2010. 393 с.

13. Нездойминов С. Г., Андрeeва Н. М. Морской круизный бизнес как вектор международ-ной интеграции морехозяйственного комплекса Украины. Економіка природокористування. 2014. № 7. С. 43–45.

14. Одеський морський порт. URL: http://www.port.odessa.ua/index.php/ua.

15. Пересипкіна Н. О. Доцільність нормалізованого розвитку чорноморського круїзного се-гменту. Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: зб. наук. праць. 2012. Вип. 19. С. 30–40.

16. Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року: Постанова Кабіне-ту Міністрів України від 07.10.2009 № 1307. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/13072009.

17. Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: схвалено розпоряджен-ням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 168-р.

18. Тищенко О. В., Філіпенко А. О. Круїзне судноплавство як чинник розвитку приморсь-ких регіонів України. Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua.

19. National Institute for Strategic Studies (2012). Cruise shipping as a factor of the development of Ukrainian coastal regions. URL: http://www.niss.gov.ua.

Завантажити