НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

УДК:330.131.7[339:631.147](477)

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-71-82

Автор:

Штирхун Христина Ігорівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано поняття «ризик» та визначено сутність ризику на ринку органічної продукції, який запропоновано розглядати як ймовірність настання непередбачених обставин зовнішнього або внутрішнього характеру, які можуть виникнути на всіх етапах життєвого циклу продукції, а саме виробництво, переробка, зберігання, транспортування, реалізація і пов’язані з можливістю заподіяння шкоди та збитку суб’єктам ринку органічної продукції. Ідентифіковано та класифіковано ризики, з якими можуть зіткнутись суб’єкти ринку органічної продукції. Запропоновано методи управління окресленими ризиками.

Ключові слова:

ринок органічної продукції; ризик; виробництво; сільське господарство; страхування; маркетинг.

Список використаних джерел:

1. Жмурко І. Ризики в аграрному секторі та необхідність їх страхування. Економічний дискурс. 2017. Вип. 1. С. 42–49.

2. Ільчук В. П., Штирхун Х. І. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку органічної продукції в Україні: монографія. Чернігів: Видавець Брагинець О. В., 2018. 256 с.

3. Лабурцева О. І. Управління маркетинговими ризиками торговельних підприємств. Економіка України. 2016. № 4. С. 79–91.

4. Нікішина О. В. Оцінка та управління природними ризиками як інструмент цінової стабільності на зерновому ринку України. Економіка харчової промисловості. 2011. № 1. С. 50–56.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2011_1_12.

5. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон України від 03.09.2013 № 425–VII (із змінами, внесеними згідно із Законом № 191–VIII від

12.02.2015). Відомості Верховної Ради України. 2015. № 21. Ст. 133.

6. Резніченко Д. В. Ризики у сільськогосподарському виробництві та методи управління ними. URL: http://www.rusnauka.com.

7. Сосенко О. Рятувати й захищати: як управляти агроризиками. URL: http://agravery.com/ uk/posts/show/ratuvati-j-zahisati-ak-upravlati-agrorizikami.

8. Шишкіна О. В. Ідентифікація та експрес-оцінка фінансових ризиків промислових підпри-ємств. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 4. С. 238–246. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vcndtue_2014_4_37.pdf.

9. Як фермеру управляти ризиками? URL: http://carefield.com.ua/blog/id/jak-fermeru-upravljati-rizikami-137.

Завантажити