КУЛЬТУРНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК БАЗИС РОЗВИТКУ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК:008:338.49]332.1

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-130-136

Автор:

Ревко Альона Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню культури як детермінанти формування якісного рівня життя населення регіону. Визначено основні складові культурної інфраструктури, які впливають на формування соціогуманітарного простору та розвиток соціальної інфраструктури регіону. Проведено порівняльний аналіз динаміки чисельності закладів культури України та Польщі. Встановлено, що клубні заклади культури є осередками культурно-освітнього призначення та здійснюють значний вплив на становлення громадянського суспільства. Доведено, що ступінь участі в культурній інфраструктурі залежить від фінансової спроможності домогосподарств та доступу до послуг культури. Визначено пріоритетні напрямками модернізації культурної інфраструктури України.

Ключові слова:

культура; культурна інфраструктура; соціальна інфраструктура; соціогуманітарний простір; клубні заклади.

Список використаних джерел:

1. Трансформація соціальної інфраструктури в контексті забезпечення гуманітарного розвит-ку: колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. В. M. Новікова, д.е.н., проф. З. С. Сіройча. Вінниця; ПЛІ. Балюк І. П., 2015. 384 с.

2. Бутко М. П., Ревко А. М. Соціальна інфраструктура як каталізатор модернізації соціогу-манітарного простору регіонів України. Регіональна економіка. 2017. № 4 (86). С. 28–37.

3. Ковальська, Л. Л., Салівончик О. М. Соціальна інфраструктура регіону: механізми форму-вання та розвитку: монографія. Луцьк: Гадяк Жанна Володимирівна: Волиньполіграф, 2012. 227 с.

4. Kupiec L., Gołębiowska A., Wyszkowska D. Gospodarka przestrzenna. Tom IV. Infrastruktura społeczna. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstiku, 2004. 246 s.

5. Пепа Т. В., Чернюк Л. Г. Інфраструктурне забезпечення соціального розвитку регіонів України (методолого-організаційний аспект): монографія. Вінниця, 2015. 280 с.

6. Прокопа І. В. Соціальна інфраструктура села: формування нового механізму розвитку. Київ: [б.в.], 1996. 172 с.

7. Заклади культури, фізичної культури і спорту України у 2017 році: статистичний збірник / [відп. за вип. О. О. Кармазіна]. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 95 с.

8. Kultura w 2017 r. Informacje statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2018. 159 s.

Завантажити