ІНФОРМАЦІЙНА ПРОЗОРІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

УДК:007:368.03(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-145-154

Автор:

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Пілевич Дмитро Станіславович, Національний університет ДФС України (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, 08201. Україна).

Баранець Аліна Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано теоретичні та прикладні аспекти підвищення рівня інформаційної прозорості функ-ціонування страхових компаній в Україні. Проведено аналіз концептуальних підходів до трактування сутності категорії «транспарентність», обґрунтовано особливості забезпечення прозорості діяльності страхових компаній. Проведено оцінювання сучасного стану рівня інформаційної прозорості страховиків України, що реалізовано через аналіз даних, які представлені на їхніх офіційних сайтах. Це дало змогу об’єднати всіх страховиків у три групи: з високим, середнім та низьким рівнем інформаційної прозорості. Також реалізовано аналогічний аналіз і для іноземних компаній. У статті розроблено заходи підвищення рівня відкритості та доступності даних про роботу страхових компаній в Україні.

Ключові слова:

ринок страхових послуг; страхові компанії; інформаційна прозорість; страхова довіра; страхувальник, страховик.

Список використаних джерел:

1. Пашковська М. Поняття транспарентності в сучасній науці «державне управління». Ефе-ктивність державного управління. 2013. Вип. 4. С. 135–143.

2. Игумнов В. М. Методика формирования транспарентной финансовой отчетности органи-зации: автореф. … канд. екон. наук: спец. 08.00.12 / Москов. гос. машиностроит. ун-т (МАМИ). Москва, 2013. 23 с.

3. Кузина Р. В. Основы формирования корпоративной финансовой отчетности в Украине. Кузина. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3058/1/Основы%20формирова ния%20корпоративной%20фин ансовой%20отчетности%20в%20Украине.pdf.

4. Харламова О. В. Методологія формування та архітектоніка транспарентної фінансової звітності: дис. … д-ра екон. наук / Харківський державний університет харчування та торгівлі. Харків, 2016. 555 с.

5. Vishwanath T., Kauffman D. Toward transparency: new approaches and their applications to financial markets. The World Bank Research Observer. 2001. Vol. 16. P. 41–57.

6. Insurance Core Principles Standards Guidance and Assessment Methodology / International Association of Insurance Supervisors. URL: http://www.iaisweb.org/Insurance-Core-Principles-material-adopted-in-2011-795.

7. Інформаційний сайт Ліги страхових організацій України: інформація про проект «Відкрите страхування». URL: http://www.uainsur.com.ua.

Завантажити