СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ПРИРОДИ РИЗИКУ

УДК:336:330.131.7

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-155-163

Автор:

Шишкіна Олена Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Журман Сергій Миколайович, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (вул. Гетьмана Полуботка, 53, м Чернігів, 14013, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено понятійно-категоріальний апарат ризику, систематизовано основні етапи розвитку поглядів на трактування ризику, визначено основні теоретичні здобутки в межах класичної, неокласичної, кейнсіанської, неокейнсіанської й сучасної економічної теорії, розглянуто наукові підходи до визначення природи ризику, визначено його суб’єктивні та об’єктивні аспекти. Зазначено, що при уточнені природи ризику необхідно зважати на дуалізм ризику, який може проявлятися у вигляді можливої невдачі (небезпеки чи збитку) або ототожнюватись зі сприятливими наслідками. Крім того, у статті проведено аналіз наявних у науковій літературі визначень категорії «ризик» та, з урахуванням отриманих результатів, запропоновано авторське тлумачення цієї категорії.

Ключові слова:

ризик; невизначеність; ймовірність; природа ризику;ризик-середовище.

Список використаних джерел:

1. Cantillon R. Essaisur la nature du commerce en general. Paris, 1952. P. 28-33.

2. Mill John Stuart. Principles of political economy with some of their applications to social philosophy/ John Stuart Mill. New York: D.Appleton and Company, 443&445 Broadway, 1864. 616 p.

3. Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов. Книги I-III. Москва: Наука, 1992. 572 с.

4. Найт Ф. Понятия риска и неопределенности. Thesis. 1994. Вып. 5. С. 12-28.

5. Маршалл А. Принципы экономической науки: в 3 т. Москва: Прогресс, 1993. Т. 1. 415 с., Т. 2. 310 с., Т. 3. 351 с.

6. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. Москва: Эксмо, 2007. 960 с.

7. Шишкіна О. В., Дубина М. В. Гроші та кредит: навч. посіб. Чернігів: Видавець Бра-гинець О. В., 2016. 692 с. 

8. Альгин А. П. Грани экономического риска. Москва: Знание, 1994. 64 с. 

9. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни. Москва: Мысль, 1989. 187 с.

10. Абчук В. А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В. А., 2006. 480 с.

11. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 3 / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Академія, 2002. 952 с.

12. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. Т. 2 / за ред. С. В. Мочерного. Львів: Світ, 2006. 568 с.

13. Економічний словник-довідник / за ред. д. е. н., проф. С. В. Мочерного. Київ: Феміна, 1995. 368 с.

14. Конопліцький В. А., Філіна Г. І. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний. Київ: КНТ, 2007. 580 с.

15. Экономическая энциклопедия / науч.-ред. совет изд-ва «Экономика»; Ин-т экон. РАН ; гл. ред. Л. И. Абалкин. Москва: Экономика, 1999. 1055 с.

16. Загородній А. Г., Вознюк Г. Я. Фінансово-економічний словник. 3-тє вид., доп. та пере-роб. Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2011. 844 с.

17. Живко З. Б., Живко М. О., Живко І. Ю. Словник сучасних економічних термінів. Львів: Край, 2007. 384 с.

18. Словник фондового ринку / автори-укладачі: А. Т. Головко, В. Ф. Кобзар, О. О. Науменко та ін. Київ, 1999. 288 с.

19. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь: французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология: в 2 т. Т. II. Москва: Междунар. отно-шения, 1997. 760 с.

20. Коваленко М. А., Чесноков В. Л. Фінансовий словник: навч. посіб. вид. 2-ге, випр. і доп. Херсон: Олді-плюс, 2009. 382 с. 

21. Фінансовий словник-довідник / за ред. М. Я. Дем’яненка. Київ: ІАЕ УААН, 2003. 555 с. 22. Универсальный экономический словарь. Менеджмент, маркетинг, реструктуризація / под общ. ред. Г. А. Швиданенко. Киев: Поисково-издательское агентство «Книга Памяти Укра-ины», 1999. 392 с.

23. Webster’s New International Dictionary Second Edition / William Allan Neilson. Editor in Chief. Springfield, Mass., USA: Merriam Company, 1956. 3194 p.

24. Гранатуров В. М., Литовченко И. В. Управление предпринимательскими рисками: воп-росы теории и практики. Одесса: МЧП «Эвен», 2005. 204 с.

25. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Київ: КНЕУ, 2004. 480 с.

26. Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г. Риски в предпринимательской деятельности. Москва: ИНФРА-М, 1998. 224 с. 

27. Шахов В. В. Введение в страхование. Москва: Знание, 2000. 287 с.

28. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р., Пуляев В. Т. Краткая экономическая энциклопедия. Санкт-Петербург: Петрополис, 1998. 509 с.

29. Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. Киeв: Ника-Центр, Ольга. 2003. 496 с. 

30. Саркисов С. Э. Менеджмент: словарь-справочник. Москва: Анкил, 2005. 808 с.

Завантажити