ПОБУДОВА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЦЕНТРІВ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

УДК:336.63

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-164-170

Автор:

Чут Максим Анатолійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено сутність центрів фінансової відповідальності в системі управлінського обліку, визначено основні вимоги, принципи та етапи формування центрів фінансової відповідальності. Також відповідно до критерію рівня повноважень проведено класифікацію центрів фінансової відповідальності. Особлива роль відводиться місцю центрів фінансової відповідальності в бюджетному процесі. Облік за центрами відповідальності здійснюється шляхом нормування витрат, виконання бюджетів та контролю за відхиленнями. У кожному центрі відповідальності акумулюється облікова інформація в частині планування його діяльності, контролю й аналізу фактичних показників.

Ключові слова:

центри фінансової відповідальності; управлінський облік; бюджетування; витрати; нормування; звітність.

Список використаних джерел:

1. Бабіч І. І., Мельник К. П. Оперативний контроль як функція антикризового управління сільськогосподарським підприємством: монографія. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. 304 с.

2. Грицак І. І. Управлінський облік за центрами відповідальності: доцільність та основні ви-моги організації. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13135/1/176_Gricak_423–426_69.pdf.

3. Єрмошкіна О. В. Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи: монографія. Дніпропетровськ: Нац. гірн. ун-т, 2009. 79 с.

4. Король К. В. Центри відповідальності: поняття та підходи до визначення суб’єктів відпо-відальності. Бізнес Інформ. 2015. № 1 (444). С. 279–284.

5. Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика: пер. с фр. Москва: Финансы и статис-тика, 2000. 158 с.

6. Сидоренко Р. В. Внутрішня звітність центрів відповідальності. Вісник Львівської комер-ційної академії. 2011. Вип. 35. С. 326–328.

7. Скрипник М. І. Організація обліку витрат у розрізі центрів витрат та центрів відповідаль-ності. Облік і фінанси АПК. 2011. № 1. URL: http://magazine.faaf.org.ua/organizaciya-obliku-vitrat-u-rozrizi-centriv-vitrat-ta-centriv-vidpovidalnosti.html.

Завантажити