ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

УДК:656.621/.626

DOI:10.25140/2411-5215-2018-2(14)-41-48

Автор:

Партола Андрій Ігорович, Державний університет інфраструктури та технологій (вул. Івана Огієнка, 19, м. Київ, 02000, Україна).

Мова статті: англійська

Анотація:

Вступ. Збалансований розвиток сучасної транспортної системи країни можливий лише за умови оптимального розвитку внутрішнього водного транспорту як одного з найбільш екологічних та дешевих видів транспорту. Мета. Метою представленого дослідження було виявлення, аналіз та класифікація проблем функціонування підприємств внутрішнього водного транспорту України та окреслення стратегічних напрямів його розвитку в умовах європейської інтеграції. Meтоди. На основі використання методів структурного та функціонального аналізу вітчизняної та європейської практики функціонування підприємств внутрішнього водного транспорту, виявлено основні бар’єри та загрози для їх ефективного розвитку. Результати. Здійснено класифікацію всіх проблем водного транспорту України за такими групами, як природні, технічні, політичні та економічні. Проаналізовано причини високої собівартості річкових перевезень, низького рівня інфраструктури та невідповідності законодавчої бази сучасним вимогам. Проведено порівняння підходів до розв’язання виділених проблем в Україні та країнах ЄС. Окреслено стратегічні напрями розвитку підприємств внутрішніх водних перевезень України в умовах європейської інтеграції. Визначено першочергові завдання стратегії розвитку внутрішніх водних шляхів України. Висновки. Для забезпечення активізації економічної активності у сфері річкового транспорту України необхідним є розвиток річкової та портової інфраструктури, технологічне оновлення річкового флоту, ухвалення низки законодавчих ініціатив, спрямованих на спрощення роботи річкових перевізників, також розробка й реалізації національної стратегії розвитку галузі. Зазначено, що перспективи для розвитку внутрішнього водного транспорту частково пов’язані з імплементацією європейських норм і стандартів у галузі річкових перевезень.

Ключові слова:

річковий транспорт; європейська інтеграція; вантажні перевезення; збори за річкові перевезення

Список використаних джерел:

 1. Революция на воде: как Украине заработать на реках. URL: https://www.segodnya.ua/ economics/transport/revolyuciya-na-vode-kak-ukraine-zarabotat-na-rekah-1136749.html.
 2. Міністерство інфраструктури України: офіційний сайт. URL: http://mtu.gov.ua.
 3. Від Горішніх Плавнів і далі. Стан річкового транспорту в Україні. URL: http://zerkalo.mk.ua/novini/vid-gorishnix-plavniv-i-dali-stan-richkovogo-transportu-v-ukra%D1%97ni.html.
 4. Следзь С. Україна не потребує корупційних законів для відродження річкового. Дзеркало тижня. 2017. 1 грудня.
 5. Іванов С. В. Транспортно-логістичні кластери в контексті розвитку транспортної сис- теми України та окремо взятого економічного району. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 15-22.
 6. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat.
 7. Транспорт і зв'язок України. 2016 / відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 175 с.
 8. Нибулон. URL: http//forbes.ua/company/709.
 9. Про схвалення Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України і Уря- дом Румунії про відкриття міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський дер- жавний кордон для поромного, пасажирського та вантажного сполучення між населеними пун- ктами Орлівка (Україна) –  Ісакча (Румунія): Розпорядження Кабінету Міністрів України від   19 листопада 2014 р. № 1129-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/247770784.
 10. Поромну переправу між Україною і Румунією планують відкрити у вересні. URL: https://zik.ua/news/2018/04/26/poromnu_perepravu_mizh_ukrainoyu_i_rumuniieyu_planuyut_vidkryt y_u_veresni_1313285.
 11. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР (зі змінами та доповненнями від 23 грудня 2015 року № 901-VIII). URL: zakon.rada.gov.ua/go/232/94-вр.
 12. Паливода О. М., Плаван В. П. Оцінювання синергетичного ефекту формування кластер- них організаційних структур. Eкономічний часопис-ХХI. 2016. № 158 (3-4(2)). С. 48–51.
 13. Паливода О. М. Підходи до формування кластерної інфраструктури в країнах Європей- ського Союзу. Водний транспорт: зб. наук. праць. 2016. Вип. 2 (25). С. 109–115.

Завантажити