ПРОБЛЕМИ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ

УДК:330.368(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2018-2(14)-57-63

Автор:

Гонта Олена Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто зовнішні та внутрішні чинники накопичення проблем, пов’язаних із диспропорційністю економічного зростання національного господарства України та її регіонів. Наголошено на факторах транснаціоналізації економіки регіонів та активізації міграції молоді як важливої частини структури трудового потенціалу країни. Запропоновані структурно-функціональні та інституціональні шляхи подолання небажаних соціально- економічних явищ з урахуванням найбільш вдалого досвіду розвинутих країн.

Ключові слова:

економіка регіону; національна економіка; трудовий потенціал; економічне зростання; диспропорційність.

Список використаних джерел:

1.     Аникин А. В. Шотландский мудрец: Адам Смит. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва: Эксмо, 2007. С. 879–901.

2.     Вдовічен А., Круглянко А. Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 1 (163). С. 220–231.

3.     Гоффе Н. В. Социальная составляющая региональной политики на Западе. Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 4. С. 63–70.

4.     Державне  управління   регіональним   розвитком   України:   монографія   /   за   ред.   В. Є. Вороніна, Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2010. 288 с.

5.     Долішній М. І., Злупко С. М. Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її компоненти. Регіональна економіка. 1997. № 3. С. 28–35.

6.     Євросоюз пояснив пріоритети бюджету на 2014–2020 роки. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/yevrosoyuz-poyasniv-prioriteti-byudzhetu-na-2014-2020-roki.html.

7.     Кузнецов А. Межрегиональные контрасты в Европейском союзе. URL: www.perspektivy.info.

8.     Пирог О. В. Стратегічні перспективи економічного розвитку національної економіки України. Бізнес Інформ. 2011. № 11. С. 32–34.

9.     Региональные диспропорции как барьер на пути интеграции. URL: www.xserver.ru.

10.  Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія / за ред. З. С. Варналія. Київ: Знання України, 2005. 498 с.

11.  Романюк С. А. Основні напрями трансформації регіональної політики Європейського Союзу. Экономика и управление. 2013. № 2. С. 76–82.

12.  Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія / В. М. Геєць та ін.; за ред. д-ра екон. наук Л. В. Шинкарук. Київ, 2011. 696 с.

13.  Трансформації в глобальній економіці та Україна: монографія / за заг. ред. І. М. Школи та О. В. Бабінської. Чернівці: Друк Арт, 2014. 416 с. 

14.  Федорук А. Диспропорції регіонального розвитку в ЄС. Державне управління: удоско- налення та розвиток. 2011. № 11. URL: www.dy.nayka.com.ua.

15.  Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення. Економіка України. 2008. № 7. С. 4–12.

 

Завантажити