РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СТРАХОВОЇ ДОВІРИ В УКРАЇНІ

УДК:366.5:368.9(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2018-2(14)-94-108

Автор:

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Савченко Тетяна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено дослідження системи захисту прав споживачів страхових послуг з метою підвищення рівня їхньої довіри до діяльності страховиків. У результаті аналізу було визначено основні причини існування низької страхової культури в українському суспільстві та запропоновано заходи розбудови ринку страхових послуг через підвищення рівня захищеності споживачів відповідних послуг. До таких напрямків були віднесені такі: управління фінансовою стійкістю страховиків, створення механізмів гарантування страхових виплат у разі неплатоспроможності страхової компанії, підвищення ефективності роботи системи саморегулівних організацій у межах ринку страхових послуг, удосконалення системи роботи зі скаргами споживачів зазначених послуг.

Ключові слова:

ринок страхових послуг; страхова довіра; система захисту прав страхувальників; саморегулююча організація; фінансова стійкість страховика; механізми гарантування страхових виплат.

Список використаних джерел:

1.   Ахвледиани Ю. Т. Рынок страховых услуг: современные тенденции и перспективы развития: монография. Москва: РУСАЙНС, 2017. 236 с. 2.

2.   Балєв В. Є. Структура капіталу страхових компаній: вітчизняні та європейські вимоги. Финансы, учет, банки. 2016. Вып. 1. С. 225–234. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2016_1_26.

3.   Директива 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.11.2009 року про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування (Solvency II). URL: http://nfp.gov.ua/content/direktivi-es.html.

4.    Залєтов О. М. Сутність та принципи саморегулювання на страховому ринку. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. № 2. С. 235–239. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_2_30.

5.      Інтернет-журнал про страхування «Фориншурер». URL: https://forinsurer.com.

6.   Каракулова І. С. Європейський досвід функціонування фондів гарантування страхових виплат. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Еко- номіка. 2011. № 126. С. 33–35.

7.  Шелехов К. В. Страхування: конспект лекцій. URL: https://books.br.com.ua/themes/176/340.

8.  Олійник В. М., Бондаренко Є. К. Поняття фінансової стійкості страхової компанії та еле- ментів впливу на неї. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. Вип. 39. С. 149-157. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2014_39_18. 

9.  Офіційний сайт Ліги страхових організацій України. URL: http://uainsur.com. 

10.   Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua.

11.   Привалова Е. Н. Защита прав потребителей страховых услуг в развивающихся странах. Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками: Междуна- родная молодежная научно-практическая конференция. Саратов: Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, 2013. С. 361–365.

12.  Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 1 липня 2004 року № 1961-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1961-15.

13.   Про прийняття за основу проекту Закону України про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя: Закон України від 08.10.2013 № 632-VII. URL:  

ttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/632-18. 

14.   Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80. 

15.   Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14. 

16.  Публічний звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг за 2017 рік. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Richni-zvity- Natskomfinposluh.html.

17.  Рекуненко І. І., Бондаренко Є. П. Особливості діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. 2010. Т. 29. С. 394–407.

18.  Савченко Т. В., Дубина М. В. Зарубіжний досвід функціонування механізмів гарантування на страховому ринку. Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти роз- витку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів,  аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2017. С. 136–138.

19.   Хоминич И. П., Саввина О. В. Международная практика защиты потребителей страхо- вых услуг. Экономика, статистика и информатика. Серия: Экономика. Экономические науки. 2014. № 6 (2). С. 359–363.

20.   Юхименко В. М. Страховий ринок України в контексті впровадження вимог Solvency II. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 12 (2). С. 190-193. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nvuumevcg_2017_12%282%29 43.

21.   Юхименко В. М. SOLVENCY II в Україні: проблеми впровадження вимог до платос- проможності страхових організацій. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 12. Ч. 3. С. 191–195. Insurance guarantee schemes in the EU. URL: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/ 

22.   Insurance guarantee schemes in the EU. URL: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/ docs/guarantee_schemes_en.pdf.

Завантажити