ІНСТРУМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

УДК:502.171:631.95

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-7-15

Автор:

Дерій Жанна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Вінниченко Катерина Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Одна з цілей державної екологічної політики передбачає зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров’я населення до соціально прийнятного рівня, що можливо досягти, зокрема й через покращення якості ґрунтів та підвищення їхньої родючості. Тому проблема раціонального використання земельних ресурсів є актуальною та потребує нових підходів, інструментів для вирішення певних завдань з огляду на потреби сьогодення. Першопричинами екологічних проблем України є: підпорядкованість екологічних пріоритетів економічній доцільності, невраху- вання екологічних наслідків під час прийняття рішень; недосконала структура економіки з переважаючою часткою ресурсо- та енергоємних галузей, негативний вплив якої був посилений переходом до ринкових умов; зношеність основних засобів промислової і транспортної інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства; неефективна система державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, моніторингу його стану, регулювання використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; низький рівень ро- зуміння в суспільстві пріоритетів збереження навколишнього природного середовища та переваг сталого розвитку, недосконалість системи екологічної освіти; незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства та екологічних прав і обов’язків громадян.

Ключові слова:

земельні ресурси; сільське господарство; раціональне використання; охорона земель; екологічна політика, принципи політики.

Список використаних джерел:

  1. Проект Закону про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63948.
  2. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. URL: http://www.idss.org.ua/ monografii/2017_SDGs_NationalReport.pdf.
  3. Гордієнко В. П. Визначення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення за багатокритеріальним підходом. Агросвіт. 2009. № 21. С. 27–31.
  4. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
  5. Рогач С. М. Сучасний еколого-економічний стан та тенденції аграрного землекористу- вання в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економі- ка і менеджмент. 2017. Вип. 25(2). С. 43–48.
  6. Педак І. С. Еколого-економічний механізм раціонального використання земельних ресур- сів. Державне управління. 2016. № 1 (53). С. 112–115.
  7. Нагірняк Т. Б., Грабовський Р. С., Грицина М. Р. Еколого-економічні аспекти раціональ- ного використання і охорони земельних ресурсів в Україні. Науковий вісник ЛНУВМБ імені     С. З. Ґжицького. 2017. Т. 19. № 79. С. 111–116.
  8. Паньків З. П. Земельні ресурси: навчальний посібник. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. 272 с.
  9. Даниленко А. С. Основні напрями удосконалення земельних відносин та їх роль у фор- муванні стратегії національної продовольчої безпеки України у XXI столітті. Економіка АПК. 2001. № 4. С. 28–32.
  10. Панас Р. М. Моніторинг використання земельного фонду України за роки її незалежнос- ті. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2013. № 77. С. 9–12.

Завантажити