ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

УДК:338.24:657.01

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-36-42

Автор:

Чумак Оксана Володимирівна, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (вул. Фрометівська, 2, м. Київ, 03039, Україна).

Мельничук Марина Олексіївна, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пров. Плетнівський, 5, м. Харків, 61003, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті наведено економічний зміст соціального капіталу підприємства у взаємозв’язку із концепцією вартісно-орієнтованого управління. Акцентовано увагу на необхідності визначення ефекту декаплінгу у процесі оцінювання соціального капіталу. Запропоновано приріст соціального капіталу визначати сукупністю позитивних різниць елементів соціального капіталу. Розкрито обліковий зміст соціального капіталу як об’єкта обліку. У цьому аспекті розглянуто його нематеріальну природу та операції підприємства соціально-відповідального характеру. Визначено зміст соціального капіталу через людський, інтелектуальний, репутаційний та інформаційний капітал. Як облікову категорію соціальний капітал визначено через сукупність економічних ресурсів, які генерують нематеріальні активи через соціальну взаємодію учасників бізнес-процесів.

Ключові слова:

соціальний капітал; нематеріальні активи; вартісний підхід; підприємство; управління.

Список використаних джерел:

 1. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий. Общественные науки и современ- ность. 2001. № 3. С. 122–139.
 2. Бурдье П. Формы капитала. Экономическая социология. 2002. Т. 3, № 5. С. 60–74.
 3. Климочкин А. К. Социальный капитал как условие осуществления трансакций. Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2014. Т. 6, № 3. С. 15–27. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-kapital-kak-uslovie-osuschestvleniya-transaktsiy.
 4. Грішнова О. А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, вза- ємозв’язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1. С. 34–40.
 5. Дем’янчук О. І. Формування властивостей соціального капіталу підприємства. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: Економіка. 2011. Вип. 16. С. 270–276.
 6. Ивашковская И. В. Стейкхолдерский подход к управлению, ориентированному на при- ращение стоимости компании. Корпоративные финансы. 2012. № 2. С. 14–23.
 7. Потрашкова Л. В. Модель зв'язку соціально відповідальної поведінки та соціального ка- піталу підприємства. Економіка розвитку: наук. журн. 2011. № 3 (55). С. 7–78.
 8. Мних О. Б. Маркетинг у формуванні ринкової вартості машинобудівного підприємства: теорія і практика: монографія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська по- літехніка», 2009. 428 с.
 9. Сотник М. І., Кулик Л. А. Декаплінг-аналіз економічного зростання та впливу на до- вкілля в регіонах України. Економічний часопис-ХХІ. 2014. № 7-8 (2). С. 60–64.
 10. Жиглей І. В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів госпо- дарювання: необхідність та орієнтири розвитку: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2010. 496 c.
 11. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоре- тико-методологічні концепції: монографія. Львів: ЛКА, 2012. 389 с.

Завантажити