СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В РИНКОВИХ УМОВАХ

УДК:351.84+346.548+658.5

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-49-55

Автор:

Лосовська Ніна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено, що в Україні соціальна відповідальність бізнесу перебуває в початковій стадії свого розвитку. Обґрунтовано, що зовнішні та внутрішні фактори змушують бізнес не просто виконувати соціальні функції, але і проявляти підвищену соціальну активність. Визначено вплив суспільства на ефективність діяльності бізнесу якістю робочої сили, рівнем купівельної спроможності. Виділено напрями державного стимулювання соціальної відповідальності бізнесу. Визначено, що в Україні формується власна модель соціальної відповідальності без актив- ного державного втручання, що гальмує її розвиток.

Ключові слова:

соціальна відповідальність бізнесу; суспільство; державне регулювання; бізнес; економічний розвиток; бізнес-структури.

Список використаних джерел:

 1. Коваленко Є. В. Особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Укра- їні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. URL: http://www.global- national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1202-kovalenko-e-v-osoblivosti-rozvitku- korporativnoji-sotsialnoji-vidpovidalnosti-v-ukrajini.
 2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Москва: Academia, 2004. 378 с.
 3. Харючи С. Н. О необходимости законодательного стимулирования социальной ответ- ственности бизнеса. Юридический мир. 2008. № 11. С. 61–64.
 4. Файдор М. Ответственность бизнеса. Деловой мир. 2008. № 5. С. 66–69.
 5. Шинкаренко О. Н. Корпоративная социальная ответственность и социальная (нефинан- совая) ответственность. Кадры предприятия. 2013. № 7. С. 43–56.
 6. Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні. URL: http://svb.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pdf.
 7. Курбатова М. В., Левин С. Н. Социальная ответственность российского бизнеса. ЭКО. 2005. № 10. С. 13.
 8. Полунин К. А. Социальная отчетность корпораций в системе взаимодействия государства и бизнеса. Вестник Финансовой академии. 2009. № 2. С. 18–25.
 9. Тютин Д. В. Эволюция нового государственного управления: логика эффективности, резуль- тативности и менеджмента публичных ценностей. Теория и практика общественного развития. 2014. № 5. URL: http://www.teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/5/ekonomika/tyutin.pdf.
 10. Селіверстова Л. С. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 7. С. 309–314.
 11. Крылов А. Н. Корпоративная социальная ответственность: экономические модели – мо- раль – успех – устойчивое развитие. Москва: ИКАР, 2013. 450 с.

Завантажити